REAL COMPANY SRL-IN INSOLVENTA

2017-11-13


REAL COMPANY SRL-IN INSOLVENTA


EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Întreprindere Profesional? Unipersonal? cu R?spundere Limitat?

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.45/02.02.2024                      

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                             Debitoare: REAL COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                            

Dosar nr.1237/98/2020

Termen: 13.02.2024

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIA FINANCIARA A DEBITOAREI

 

 

Temei juridic: art.144 din Legea nr.85/2014

 

 

 

La data de 20.09.2023, Tribunalul Ialomita a confirmat planul de reorganizare depus de debitoare. Graficul de plati prevede efectuarea de plati trimestriale incepand cu anul doi. In aceste conditii, scadenta primei rate din planul de reorganizare este 30.09.2024.

 

Pana la aceasta data, debitoarea nu a efectuat plati catre creditori, cu men?iunea c?  obligatiile din graficul de pl??i nu sunt scadente.

 

In ceea ce priveste activitatea debitorului, pe perioada parcursa de la deschiderea procedurii, aceasta a fost continuata, societatea desfasurandu-si activitatea, sub supravegherea administratorului judiciar. În prezent, se preg?te?te o colaborare cu o firm? ce de?ine resurse importante ?i care poate asigura condi?iile pentru realizarea planului de reorganizare.

 

Litigiul cu APIA Ialomi?a, în dosarul nr.991/98/2021*, a fost solu?ionat definitiv de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia a IX a, prin respingerea cererii recurentei Real Company SRL-în insolven??, obiectul cauzei fiind contencios fiscal.

 

În aceea?i perioad?, am urm?rit procedura de insolven?? deschis? împotriva societ??ii AVIGAB SRL, unde avem calitatea de creditor. Apelurile declarate de noi în dosarele asociate 1429/98/2021/a10 si 1429/98/2021/a11 nu au primit termen de solu?ionare la Curtea de Apel Bucure?ti.

 

Avand in vedere situatia prezentata, administratorul judiciar propune continuarea procedurii in vederea indeplinirii obligatiilor din planul de reorganizare.

 

Anexam balantele analitice pe lunile noiembrie-decembrie 2023.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 3.000 lei/luna, fara TVA, pe toata  durata procedurii, iar pana la aceasta data s-a facut doar o decontare par?ial? a onorariului.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare în BPI la data de 02.02.2024.

 

 

Administrator judiciar

Euroial Insol IPURL Num?r dosar
1237/98/2020 Tribunalul IALOMITA

 

Persoana care a propus planul :

Debitor: Societatea REAL COMPANY SRL

- în insolven??, în insolvency, en procedure collective

Sediul social: Sat Malu, comuna Sfântu Gheorghe,str.G?rii,nr.22,Jud.Ialomi?a

C.U.I.RO 13790084. O.N.R.C. Ialomi?a J21/332/2002      

Administrator special: GEBRAEL GILBERT

PLAN

DE

REORGANIZARE

DEBITOR: REAL COMPANY SRL

 

 

 

 

 

 

 

Administrator judiciar:

EUROIAL INSOL I.P.U.R.L., mun. Slobozia,bd.M.Basarab,nr.16,bl.B3,parter,jud.Ialomita

 

 

 

CUPRINS

1.     PREAMBUL....................................................................................................... 4

1.1.    JUSTIFICAREA LEGAL?............................................................................... 4

1.2.    ÎNDEPLINIREA CONDI?IILOR LEGALE PENTRU PROPUNEREA PLANULUI ................................................................................................................ 5

1.3.    AUTORUL PLANULUI................................................................................... 5

1.4.    DURATA PLANULUI...................................................................................... 6

1.5.    SCOPUL PLANULUI....................................................................................... 6

2.     INFORMA?II CU CARACTER GENERAL................................................. 7

2.1.     DATE GENERALE DE IDENTIFICARE....................................................... 7

2.2.     DESCRIEREA ACTIVIT??II CURENTE ?I A PROCESULUI DE PRODUC?IE............................................................................................................ 11

2.3.     AUTORIZA?II............................................................................................... 12

2.3     PERSONALUL............................................................................................... 12

2.3     SITUA?IA CONTRACTELOR ÎN DERULARE.......................................... 13

2.4.     ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR? PE PERIOADA 2020 - 31.12.2022           13

2.4.1.       Analiza bilan?ului prin metoda    ratelor................................................ 13-16

2.4.2.       Analiza ratelor de structur?......................................................................... 16

2.4.3.       Analiza ratelor de structur? - structura financiar?................................. 16-17

2.4.4.       Echilibrul financiar................................................................................ 17-18

2.4.5.       Analiza lichidit??ii ?i solvabilit??ii........................................................ 18-19

2.4.6.       Analiza performan?elor pe baza contului de profit    ?i pierdere........... 19-21

2.5.     ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR? LA DATA DESCHIDERII PROCEDURII........................................................................................................... 21

2.5.1.       Patrimoniul societ??ii..................................................................................................................21-22

2.5.2.       Contul de profit ?i pierdere la data deschiderii procedurii.................... 22-23

2.6.     Cauzele care au condus la apari?ia st?rii de insolven??.............................. 23-24

3.     NECESITATEA REORGANIZ?RII............................................................ 24

3.1.     OBIECTIVELE PLANULUI.........................................................................................................24-25

3.2.     AVANTAJELEL REORGANIZ?RII..........................................................................................     ..25

3.2.1.       Principalele premisele reorganiz?rii societ??ii  REAL COMPANY S.R.L. 25

3.2.2.       Avantajele generale fa?? de procedura falimentului.............................. 26-27

4.              Compara?ia avantajelor reorganiz?rii în raport cu valoarea de lichidare a societ??ii în caz de faliment....................................................................................................................................................27-28                     

5.              PREZENTAREA PASIVULUI SOCIET??II....................................... 28

5.1.     PASIVUL SOCIET??II - TABELUL DEFINITIV DE  CREAN?E....... 29-30

 

6.      STRATEGIA DE REORGANIZARE ?I SURSELE DE FINAN?ARE A PLANULUI DE REORGANIZARE.................................................. 30

6.1.     STRATEGIA DE REORGANIZARE .........................................................................................30-32

6.2.     PREVIZIUNI PRIVIND FLUXUL DE                 NUMERAR...................................................................32-33

7.      CATEGORII DE CREAN?E, TRATAMENTUL CREAN?ELOR ?I PROGRAMUL DE PLAT?

AL CREAN?ELOR................................................................................................................................... 33

7.1.     CATEGORII DE CREAN?E                 33

7.1.1.       Categorii de crean?e care un sunt defavorizate în sensul legii                      33

7.1.2.       Categorii de crean?e defavorizate prin plan...............................................................................33-34

7.2.     PROGRAMUL DE PLAT? AL CREAN?ELOR.........................................................................34-35

7.3.     Plata remunera?iei administratorului judiciar                 35

7.4.     SIMULAREA FALIMENTULUI                 35

7.4.1.       Compara?ie între sumele prev?zute a se pl?ti creditorilor prin planul de reorganizare ?i valoarea estimat? ce ar putea fi primit? de ace?tia în caz de faliment......................................................35-41

7.4.2.       Tratamentul corect ?i echitabil........................................................................................................42

8.      DESC?RCAREA DE R?SPUNDERE ?I DE OBLIGA?II A DEBITORULUI               42

9.      ALTE MEN?IUNI..........................................................................................................................42-43

10.     ANEXE

Anexa 1. - Tabelul definitiv de crean?e

Anexa 2. - Fluxul de numerar previzionat

Anexa 3. - Programul de plat?

 

 

                                                                                                                           

                                           


PLAN DE REORGANIZARE

DEBITOR REAL COMPANY SRL

1.     PREAMBUL

Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe dispozi?iile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven??, act normativ care a intrat în vigoare la data de 28.06.2014. Având în vedere c? data deschiderii procedurii de insolven?? a societ??ii debitoare REAL COMANY S.R.L. a fost data de 04.12.2020, prin raportare la dispozi?iile art. 343 din actul normativ men?ionat, reiese c? legea aplicabil? din punct de vedere temporal prezentei proceduri este Legea nr. 85/2014.

În temeiul art. 132 alin.3, planul de reorganizare prevede restructurarea ?i continuarea activit??ii debitorului ?i a luat în considera?ie posibilit??ile reale ale societ??ii, obiectul de activitate, cererea pie?ei privind produsele oferite de societate ?i sursele financiare necesare atât pentru continuarea activit??ii, cât ?i pentru plata creditorilor.

În conformitate cu prevederile art.133 alin.3, planul de reorganizare este întocmit pe o perioada de 3(trei) ani.

1.1.         Justificarea legal?

Reglementarea legal? care guverneaz? întocmirea prezentului plan de reorganizare este Legea nr. 85/2014 privind procedura insolven?ei.

Reglement?rile privitoare la reorganizarea judiciar? sunt cuprinse în cadrul Sec?iunii a VI-a din lege, întitulat? ’’Reorganizarea”, sec?iune care cuprinde la rândul ei dou? paragrafe distincte:

       Paragraful 1 intitulat ”Planul” (art. 132 - 140), în cadrul c?ruia sunt reglementate în principal aspecte privitoare la con?inutul planului de reorganizare, condi?iile de întocmire, depunere, adoptare ?i confirmare a acestuia, precum ?i aspecte privitoare la efectele juridice ale planului de reorganizare în urma confirm?rii lui;

       Paragraful 2 intitulat ’’Perioada de reorganizare” (art. 141- 144), în care sunt reglementate aspecte privitoare la obliga?iile debitorului în perioada de derulare a planului, precum ?i consecin?ele juridice care decurg din nerespectarea planului confirmat.

Prin prisma acestor prevederi legale se ofer? ?ansa debitorului fa?? de care s-a deschis procedura general? de insolven??, s?-?i continue via?a comercial? prin reorganizarea activit??ii pe baza unui plan de reorganizare, conform art. 133 alin.1 din Legea nr. 85/2014, care: ”va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilit??ile ?i specificul activit??ii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile ?i cu cererea pie?ei fa?? de oferta debitorului, ?i va cuprinde m?suri concordante cu ordinea public?(...)”.

Acest set de dispoziii legale reprezint? în esen??, modalitatea concret? de punere în practic? a scopului principal al legii insolven?ei, enun?at la articolul 2 al acesteia.

Men?ion?m c? societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii nr. 85/2014 (nici a Legii nr. 85/2006) privind procedurile de insolven?? de la înfiin?area acesteia ?i pân? în prezent, nici debitorul ?i niciun membru al organelor sale de conducere nu a fost condamnat definitiv pentru infrac?iunile expres prev?zute de art. 132 alin.4, prin urmare, condi?iile legale prev?zute de lege pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt întrunite.

1.2.        Îndeplinirea condi?iilor legale pentru propunerea planului de reorganizare

Condi?iile preliminare pentru depunerea planului de reorganizare a societ??ii debitoare, conform art. 132 alin.1 lit.a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de insolven??, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, sunt îndeplinite dup? cum urmeaz?:

       Inten?ia de reorganizare a activit??ii societ??ii a fost exprimat? prin actele depuse în conformitate cu dispozi?iile art. 67 din Legea nr. 85/2014;

       Societatea debitoare REAL COMPANY SRL propune prezentul plan de reorganizare cu aprobarea adun?rii generale a ac?ionarilor, conform art. 132 alin.1 lit. a) din Legea insolven?ei, prin Decizia Asociat Unic cu num?rul 1 fiind luat? la data de 31..2022;

       Posibilitatea reorganiz?rii a fost analizat? ?i formulat? de c?tre administratorul judiciar în cadrul Raportului prev?zut de art. 97 din Legea insolven?ei privind cauzele ?i împrejur?rile care au dus la apari?ia insolven?ei debitoarei, raport care a fost depus la dosarul cauzei;

       Tabelul definitiv de crean?e  - revizuit- de?inute împotriva societ??ii REAL COMPANY SRL a fost depus la dosarul cauzei ?i publicat în BPI.

       Societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii nr. 85/2014 (nici a Legii nr. 85/2006) privind procedura insolven?ei de la înfiin?area acesteia ?i pân? în prezent, nici debitorul ?i niciun membru al organelor sale de conducere nu a fost condamnat definitiv pentru infrac?iunile expres prev?zute de art. 132 alin.4 din legea nr. 85/2014.

1.3.        Autorul planului

Planul de reorganizare al REAL COMPANY SRL este propus de societatea debitoare prin administratorul special, GEBRAEL GILBERT , în conformitate cu prevederile art. 132 alin.1 lit.a) din Legea nr. 85/2014. Considerentele care au determinat o asemenea op?iune sunt urm?toarele:

       având în vedere experien?a acumulat? în aceast? perioad? de observa?ie dar ?i în perioada anterioar? datei de 04.12.2020, se poate afirma faptul c? societatea debitoare cunoa?te în mod temeinic realit??ile cu care se confrunt? atât în planul intern cât ?i extern, având conturat? o imagine fidel? asupra situa?iei actuale ?i asupra obiectivelor de urm?rit în perspectiva reorganiz?rii,

       de asemenea, aceast? op?iune asigur? implementarea demersurilor legale necesare ?i utilizarea pârghiilor juridice oferite de lege, sub a c?ror reglementare se afl? debitoarea REAL COMPANY SRL, în scopul acoperirii masei credale într-un cuantum superior fa?? de varianta falimentului.

Administratorul special GEBRAEL GILBERT a beneficiat de consultan?? de specialitate în realizarea planului de reorganizare din partea  expertului contabil  Brihac Aurel.

Destinatarii acestui Plan de reorganizare - denumit în continuare ”Planul” sunt judec?torul-sindic ?i creditorii înscri?i în tabelul definitiv de crean?e.

Creditorii monitorizeaz? în perioada de reorganizare activitatea debitoarei prin intermediul administratorului judiciar. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezint? un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate modalit??ile de interven?ie, în vederea corect?rii sau optimiz?rii din mers a modului de lucru ?i de aplicare a planului.

1.4.         Durata planului

În vederea acoperirii într-o cât mai mare m?sur? a pasivului societ??ii debitoare, se propune implementarea planului de reorganizare pe o perioad? de 36 luni.

În m?sura în care obiectivele stabilite prin Plan un vor putea fi realizate în intervalul propus pentru implementarea acestuia, conform art. 139 alin.5 din Legea insolven?ei, modificarea planului de reorganizare, inclusiv prin prelungirea duratei acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condi?iilor de vot ?i de confirmare prev?zute de prezenta lege. Dac? modificarea planului va fi propus? de debitor, ea va trebui s? fie aprobat? de adunarea general? a ac?ionarilor.

1.5.         Scopul planului

Acoperirea pasivului debitorului râm?ne în permanen?? pivotul principal al acestei proceduri, dar atunci când din analiza tuturor circumstan?elor ?i a datelor procedurii reiese concluzia c? exist? posibilitatea real? de redresare a activit??ii debitorului, legea indic? necesitatea acord?rii acestei ?anse a restructur?rii în detrimentul lichid?rii.

Scopul principal al planului de reorganizare propus de societatea REAL COMPANY SRL este asigurarea pentru creditorii societ??ii a unui nivel de recuperare a crean?elor superior celui de care ace?tia s-ar bucura în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.

Din punct de vedere procedural, singurele c?i posible pe care societatea le poate urma în perioada urm?toare sunt:

Varianta A                                                    Varianta B

Reorganizarea prin continuarea                  Lichidarea prin faliment

activit??ii

Prin actele depuse la dosar în condi?iile prev?zute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, societatea debitoare a semnalat existen?a st?rii de insolven?? ?i a exprimat inten?ia de a-?i reorganiza activitatea, considerând c? trebuie s? intervin? în vederea redres?rii situa?iei sale. Toate aspectele de fapt au fost prezentate în Anexa - Descrierea sumar? a modalit??ilor pe care societatea le are în vedere pentru reorganizarea activit??ii (art. 67 alin.1 lit.h din Legea nr. 85/2014), fiind confirmate ulterior de c?tre administratorul judiciar în cadrul raportului de cauze ?i împrejur?ri întocmit în cadrul procedurii.

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concep?ia modern? a legii, este reorganizarea debitorului ?i men?inerea acestuia în via?a comercial?, cu toate consecin?ele sociale ?i economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevant? func?ia economic? a procedurii instituite de Legea nr. 85/2014, respectiv necesitatea salv?rii societ??ii aflate în insolven??, prin reorganizare, inclusiv restructurare economic?, ?i numai în subsidiar, în condi?iile e?ecului reorganiz?rii sau lipsei de viabilitate a debitorului, s? se recurg? la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

Reorganizarea prin continuarea activit??ii debitorului presupune efectuarea unor modific?ri structurale în activitatea curent? a societ??ii aflate în dificultate, men?inerea obiectului de activitate, dar alinierea modului de desf??urare a activit??ii la noua strategie, în concordan?? cu resursele existente ?i cu cele care urmeaz? a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite s? fac? activitatea de baz? a societ??ii profitabil?.

Prezentul plan de reorganizare, potrivit spiritului Legii nr. 85/2014, trebuie s? satisfac? scopul reorganiz?rii lato sensu, ?i anume, pe lâng? acoperirea pasivului, men?inerea debitorului în via?a comercial? ?i social?, men?inerea locurilor de munc? ?i a serviciilor debitorului pe pia??.

Totodat?, reorganizarea înseamn? protejarea intereselor creditorilor, care au o ?ans? în plus la realizarea crean?elor lor. În concep?ia modern? a legii, este mult mai probabil ca o afacere func?ional? s? produc? resursele necesare acoperirii pasivului, decât lichidarea averii debitorului aflat în faliment. Argumentele care pledeaz? în favoarea acoperirii pasivului debitorului prin reorganizarea activit??ii acestuia, sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic, caracterizat printr-o acut? criz? de lichidit??i ?i sc?derea semnificativ? a cererii pentru achizi?ia de bunuri mobile ?i imobile, precum cele existente în patrimoniul societ??ii.

În acest context economic, debitoarea propune ca modalitate de acoperire a pasivului continuarea activit??ii curente prin restructurarea opera?ional? ?i financiar?, ?i ca variant? alternativ? lichidarea unor bunuri neesen?iale din patrimoniul acesteia.

Conceptul reorganizarea, înseamn? trasarea realist? a unor obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, prin extinderea activit??ii ?i îmbun?t??irea calit??ii serviciilor prestate ?i cantit??ii produselor oferite.

Planul de reorganizare constituie o adev?rat? strategie de redresare, bazat? pe adoptarea unor politici corespunz?toare de management, marketing, organizatorice ?i structurale, menite s? transforme societatea din una aflat? în dificultate, într-un competitor viabil, generator de plus valoare ?i beneficii pentru societatea civil?, a?a cum era pân? la intrarea în procedur? de insolven??.

Planul de reorganizare = instrument economico - financiar prin care se încearc?:

(1)    pe de o parte, salvarea debitorului de la faliment printr-una sau mai multe dintre modalit??ile prev?zute de lege aplicate separat sau împreun?:

   restructurarea opera?ional? ?i/sau financiar? a debitorului,

   prin lichidarea unor bunuri neesen?iale pentru activitatea curent?, din averea debitorului.

(2)   plata crean?elor potrivit programului de plat? a crean?elor.

2.      INFORMA?II CU CARACTER GENERAL

2.1. Date de identificare :             REAL COMPANY SRL

1.Societatea

REAL COMPANY SRL

2.Sediul social

Sat Malu, comuna Sfântu Gheorghe,str.G?rii,nr.22,Jud.Ialomi?a

3.Puncte de lucru

Sat Malu, comuna Sfântu Gheorghe,str.G?rii,nr.22,Jud.Ialomi?a

4.Forma juridic? ?i data infiin??rii

Societate cu raspundere lmitata, conform Legii nr. 31/1990, înregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului Gala?i sub nr. J21/332/2002, Codul unic de înregistrare fiscal?: RO13790084

 

5.Structura ac?ionarilor

Ac?ionari persoane fizice:

EDGARD GEBRAEL cu aport în valoare de 2.000.000,00 lei reprezentând contravaloarea a 200.000 parti sociale cu valoare nominala de 10,00 lei ?i o cota de participare de 100%, profit/ pierdere;                                                    ’        ’

 

6.Conducerea societatii

Administrator special -GEBRAEL GILBERT

7. Obiectul de activitate

obiect de activitate principal   principal   ,,Cre?terea p?s?rilor" cod CAEN 0147

8.Capital social

2.000.000,00 lei, integral v?rsat

9. Parti sociale

200.000 de parti sociale, valoarea a unei parti sociale este de 10 lei, respectiv 100,00 % din eventualele beneficii/pierderi

 

 

 

2.2. Descrierea activit??ii curente de produc?ie, comer? si prest?ri de servicii

PRODUC?IE

Înfiin?at? în anul 2002, societatea comercial? cu r?spundere limitata REAL COMPANY SRL s-a constituit ca persoan? juridic? de sine st?t?toare .

Activitatea curent? a firmei REAL COMPANY SRL în sectorul principal de activitate, este conform codului CAEN principal 0147 -  ,,Cre?terea p?s?rilor” .

De-a lungul timpului societatea a înregistrat o cre?tere semnificativ? a cifrei de afaceri cu impact direct asupra cre?terii locurilor de munca ?i a aportului la bugetele de stat privind contributiile salariale  , precum ?i la bugetul local prin taxele si impozitele achitate.

Grupul de firme REAL COMPANY SRL este constituit din urmatoarele societ??i comerciale :

-       REAL COMPANY SRL;

-       AVIGAB SRL;

-       FARM FRESH SRL;

-       SAINT JUDE RECYCLING SRL .

            REAL COMPANY SRL a avut începând cu anul 2018 , pan? în anul 2022  cifre de afaceri considerabile rezultate din  vânzarea oului în coaj?, a puilor de carne ?i a oului lichid transformat în praf de ou.

Num?rul de g?ni exploatate pentru ou în coaj? a fost în medie de 200.000 buc??i în fiecare an, ciclul de exploatare fiind cuprins între 16-18 luni, func?ie de profitabilitate la ou.

Seriile de pui de carne sunt în medie de 6 (?ase) cicluri anuale ?i au ca num?r de pui aproximativ 200.000 capete/ serie, fiind crescu?i la Ferma de la Malu.

Pentru realizarea indicatorilor de produc?ie , societatea are în dotare o Ferm? modern? de exploatare g?ini la Grindu, care cuprinde 4 patru, hale de produc?ie cu baterii, dotate cu echipamente de ultima genera?ie cu o capacitate de stocare de peste 45.000 capete / hal?, care îndeplinesc toate condiiile de profitabilitate ?i deasemenea regulile impuse de legisla?ia sanitar veterinar? precum ?i condi?iile impuse pentru accesarea subven?iilor de bun? stare alocate de legisla?ia na?ional? ?i european?.     De asemenea, debitoarea mai are în dotare o hal? de cre?tere la sol ?i una de cre?tere free range.

Pentru puii de carne, exist? la Malu o ferm? complex? de cre?tere a broilerului în acelea?i condi?ii ?i dot?ri ca Ferma de la Grindu , cu 35.000 capete capacitate de cre?tere/hal?/ 6 hale.

Fabrica de ou este de ultim? genera?ie, având în dotare toate echipamentele tehologice de spargere ou, separare albu?/ g?lbenu?, preparare albu?, g?lbenu?/mixt (melanj) ?i pasteurizare ultramoderne .

De asemenea, exist? în cadrul Fabricii o sec?ie de sortare- ambalare-sta?ionare de 100.000 buc??i ou? /or? . In cadrul Fabricii de ou lichid este inclus un depozit de ou, cu o capacitate de stocare de 25 milioane buca?i ou, fapt care permite o strategie de vânzare coerent? , determinat? de  stocul existent , corelat? cu perioada de valabilitate a oului.

Fluxul tehnologic este clasic unei ferme de cre?ere pui ?i exploatare  g?ini ?i cuprinde liniile de hr?nire cu furaj, halele sunt dotate cu baterii de populare g?ini, iluminat corespunz?tor,siguran?? sanitar- veterinar? împotriva bolilor ?i linii de transport ou la Depozitul de ou în condi?ii imediate ?i sigure, far? interven?ia factorului uman.

O alt? preocupare a societ??ii este achizi?ionarea cerealelor ,în principiu pe perioada campaniei agricole, lunile iunie- august, în vederea producerii furajului necesar consumului de hran? pentru p?s?rilor ouatoare.

Avand in vedere cele aratate mai sus, premisele continuarii si dezvoltarii afacerii companiei am decis ca este imperativ sa continuam  activitatile exact asa cum au fost stabilite, drept pentru care am creionat urmatoarele strategii pentru indeplinirea obiectivelor anterior mentionate, astfel :

 

-Vom achizitiona un numar de 250.000 puicute o zi, incepand cu cea de a doua perioada a lunii iulie2023, care vor fi crescute in locatii specifice dezvoltarii (la ferma Real Malu), pana la maturitate – noiembrie 2023 (14 saptamani) - pentru transfer in fermele de la Grindu si anume:

- 4 hale crestere cu baterii - 150000 cap puicute/ 4 hale – grad de ocupare 85 %/hala, apartinand Real Company SRL  si care vor incepe productia incepand cu luna decembrie 2023, cu un numar de aproximativ 125 mii buc. ou/zi, ciclul de exploatare estimat fiind de 65 saptamani si anume pana la sfarsitul lui mai 2025;

 

In anul 2023 vom avea 2 cicluri de crestere a puilor de carne si anume:

- La sfarsitul lunii august vom achizitiona un numar de 210.000 cap pui de carne, care vor fi crescuti la ferma Real Malu si care vor fi abatorizati pana in octombrie 2023

- Spre sfarsitul lunii octombrie vom achizitiona inca o serie de 210000 cap pui carne, care vor fi crescuti tot la ferma Real Malu si care vor fi livrati spre abatorizare la sfarsitul lunii noiembrie 2023.

In anul 2024 vom avea 5 cicluri de crestere a puilor de carne anual cu 210000 capete/ serie, deci aproximativ 1.05 milioane capete pe an.

Previzionam atat cresterea profitabilitatii/cap pui datorata cresterii factorului de asimilare a furajului/kg cap pui prin schimbarea retetei la furaj.

 

            Fabrica de ou lichid va fi exploatata mult mai intens, in sensul ca desi avem bariere la pret impuse de concurenta neloiala a producatorilor din Polonia, Bulgaria, Ungaria etc, suntem in negocieri avansate pentru a incheia contracte cu parteneri din vestul Europei unde vom putea sa vindem tona de ou praf la un pret mediu de peste 9 euro/kg ou praf.

            Pentru realizarea acestui obiectiv societatea a achizitionat o noua linie de decongelare - ceea ce determina achizitia de materie prima sub forma de lichid congelat la un pret mult mai bun, pe care dupa decongelare il va trimite la deshidratare (20000 kg * 0.25 euro/ kg = 5000 euro – profit (o data la 2 luni)).

            Concomitent s-a schimbat modul de ambalare a oului lichid prin achizitionarea la inceputul anului 2019 a unei masini speciale de ambalat necesara segmentului consumatorului final (hipermarket) cu volum de consum mai mic (1 kg si 0.5 kg - vanzarile fiind si on-line).

            Cantitatea de ou lichid pe care Real Company o poate obtine pentru vanzare din productia proprie este de 5000 kg/ saptamana (5000kg/ saptamana * 0.35 euro/kg = 1750 euro/ saptamana = 7000 euro/ luna - venit)

            Cantitatea de ou lichid pe care Real Company o poate procesa pentru diversi clienti este de 60000 kg/ luna la un pret de 0.30 euro/kg (60000 kg * 0.30 euro/kg = 18000 euro/luna -venit)

            Pentru realizarea de alte venituri societatea va produce si alte produse destinate vanzarii si anume: oua fierte decojite sub vid, oua fierte decojite in saramura si oua fiere cu coaja decorate. (pentru aceste noi produse preconizeaza un profit de 15000 euro/ luna).

 

SC Real Company SRL mai dispune si de 3 silozuri cu o capacitate de 2000 tone fiecare si un sopron unde se pot depozita peste 2000 tone de cereale. In total putem vorbi de o capacitate de depozitare de peste 8000 tone cereale – potential care va fi exploatat printr.un contract de depozitare semnat cu un partener pentru depozitarea a 6000 t cereale pentru o perioada de 5 luni. Acest lucru genereaza un venit in valoare de 420000 lei/ 5 luni.

Pe langa depozitarea cerealelor, societatea detine si o magazie inteligenta care permite depozitarea a 1200000 oua/an cu un pret de 0.02 lei/ou (pentru incarcare, descarcare si depozitare), ceea ce ar genera venituri in valoare de 240000 lei/an.

 

COMER?

 

       De regul? vânzarea produselor societ??ii, se face exworks fabric? ( vanzatorul pune m?rfurile la dispozi?ia cumparatorului în spa?ii proprii sau în alt loc convenit, depozit etc.), dar societatea are în dotare ?i autoutilitare care fac zilnic transport la clien?i pentru aprovizionarea cu ou în coaj?.

      Strategia de marketing va fi total revizuita in sensul ca vom suplimenta numarul de masini de distributie, suntem in negocieri avansate cu hipermarketurile din Romania (Metro, Carrefour, Cora, Kaufland) pentru incheierea unor contracte de vanzare ou in coaja la volume mari.

    Aceasta va fi realizabil odata cu vanzarea noilor produse (ou cod 1, 2 si 3) precum si modernizarea ambalajului conform cerintelor pietei. Totodata web-site-ul creat pe numele companiei noastre va crea posbilitatea cunoasterii mai larga in piata a produselor noastre si vanzarile on-line vor fi facile si la volume considerabile.

  

 

  Toate aceste lucruri vor fi coroborate cu incasarea subventiilor de catre REAL COMPANY SRL de la Guvernul Romaniei si U.E.

     Acest fapt va fi pozitiv pentru  REAL COMPANY SRL,in sensul ca vor genera venituri sigure, vor fi scontari anuale functie de necesitatile de lichiditati ale companiei.

 

PRESTARI SERVICII

 

Alte surse de venit pot fi urmatoarele:

 

-Inchirierea unor bunuri, cum ar fi ferma de vaci, pentru depozitare, si halele de productie, care ar genera un venit lunar de 5000 euro (doar daca este nevoie).

- Vanzarea unor bunuri neproductive (ex: teren Nimereanu – 25000 euro, utilaje de ambalare – 25.000 euro).

 

In urma celor analizate se pot  extrage urmatoarele concluzii :

1.       Premisa dezvoltarii activitatii si a dinamizarii  cifrei  de afaceri este evident? ?i va crea avantaje pentru societatea noastr?, cifra de afaceri va fi din ce in ce mai mare din 2024 pana in 2026.

2.       Incasarile din subventii sunt sigure si poate genera cash-flow suficient pentru a plati la timp toate datoriile nascute din activitatea de exploatare.

3.       Explotarea mai intensa a tuturor activelor companie (in special activitatea ou lichid prin investitiile mentionate mai sus in vederea obtinerii unor venituri substantiale) va determina recuperarea investitiilor mai rapid, creand premise pentru diversificarea activiitatii si integrarea intr-un circuit complet (crestere pui de o zi, eventual productie de cereale si altele ).

4.       Aspecte sociale legate de absorbtia fortei de munca din zonele limitrofe fermelor de productie,localitatea Malu si Grindu.

5.       Acoperirea si cresterea nivelului de plati impozite si taxe catre bugetul consolidat al statului si bugetele locale .

 

CLIEN?I

 

    Baza de clien?i ai companiei REAL COMPANY SRL este format? în preponderen?? de persoane juridice ?i deasemenea   persoane fizice  din localitatea Malu ?i  localit??ile limitrofe. Cei mai importan?i clien?i, avand în vedere cifra de afaceri- privind achizi?ionarea de produse :

-TUAL FAST CHANCE 98 SRL

-TIP TOP FOOD INDUSTRY SRL

-AVIGAB SRL

-MADA TRANS INVEST SRL

- FARM FRESH SRL

-KANDIA DULCE SA

- OVOSTAR EUROPE SA

FURNIZORI

 

 M?rfurile , respectiv furaje sau nutreturi, cereale , premixuri , produse farmaceutice / medicamente de uz veterinar sau ale adaosuri pentru hrana pasarilor , etc. sunt cump?rate en-gross sau de la marii retaileri ,  de la firme specializate.

  Cei mai importan?i furnizori , avand în vedere cifra de afaceri- privind cumpararea  de produse :

- AVIGAB SRL

- SELECT NUTRICOMB REVEDIA SRL

-ASSANI IMP-EXP SRL

- AROMINT TRADE COMPANY SRL

- NECRI SAN SRL

   Deasemenea materiale consumabile , combustibilii ,piese de schimb ,alte materiale pentru desfasurarea activit??ii curente sunt cumparate de la diversi distribuitori ,dea firme specializate .Alte cheltuieli importante sunt generate de consumul de energie electric?, furnizor ENEL ENERGIE SA, ?i gaze naturale, furnizor ENGIE ROMANIA SA .

2.3.         Autoriza?ii

Societatea REAL COMPANY SRL de?ine urm?toarele autoriza?ii:

-     preocup?rile ?i realiz?rile în domeniul calit??ii, mediului, sanat??ii ?i securit??ii ocupa?ionale au primit autorizarea privind functionarea societatii.

    Personalul:

 

Personalului firmei are experien?? ?i înalt? calificare în domeniul specific de activitate, cu un puternic ata?ament fa?? de valorile societ??ii.

La aceast? dat? societatea are un numar de 12 de posturi ocupate , respectiv :

-     Administrator - 1 post

-     Igienist - 1 post

-    ?ef de forma?ie - 1 post

-    ?ef ferm? agricol?- 1 post

-    Specialist in dimeniul calit??ii- 1post

-    Controlor de calitate – 1 post

-    Secretar? – 1post

-    Conduc?tor auto – 1post

-    Electrician- 1 post

-    Muncitor necalificat- 1post

-    Paznic- 2posturi

Având în vedere aceste aspecte, precum ?i vechimea pe pia?a din România (peste 20 de ani de activitate în domeniu ) , firma REAL COMPANY SRL este binecunoscut? clien?ilor, are un renume bun datorit? diversificarii serviciilor si calit??ii produselor , profesionalismului personalului calificat ?i a bunelor rezultate pe pia?? în anii trecu?i.

                Situa?ia contractelor în derulare

Activitatea ?i prest?ri servicii, se desf??oa în baza contractelor ferme încheiate cu diversi parteneri, principalii clien?i ai societ??ii, la data întocmirii planului de reorganizare, fiind:

Nr.

Crt.

Denumirea clientului

Nr. si Data contractului

Obiectul contractului

Valoarea contractului

 

1

TIP TOP FOOD INDUSTRY SRL

58/19.10.2022

-melanj ou? lichide pasteurizate

 

 

 

2

 

 

TUAL FAST CHANCE 98 SRL

9/05.01.2023

-melanj ou? lichide pasteurizate

 

 

3

AGROSEMCU SRL

17/10.01.2023

-melanj ou? lichide pasteurizate

 

 

2.4.         ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR?

Analiza economico-financiar? s-a relizat pe perioada 2020 - 31.12.2022 ( 31.12.2022 - data de referin??; balan?a de verificare la data de 31.12.2022 reprezint? documentul contabil în baza c?ruia s-au efectuat simul?rile/calculele)

2.4.1.     Analiza pe baza bilan?urilor depuse de societate pentru anii 2020,2021 – balanta 31.12.2022

În analiza financiar-contabil? s-a pornit de la situa?iile financiare elaborate în conformitate cu reglement?rile contabile, valabile în perioada 2020 - 2021 ?i balan?a de verificare la 31.12.2022, furnizate de c?tre societate.

Prezent?m în tabelul de mai jos, situa?ia centralizat? a elementelor bilan?iere aferente perioadei respective:

Element patrimonial

2020

%

2021

%

31.12.2022

%

A.ACTIV

33.594.351

100,00%

30.281.339

100,00%

27.313.227

100,00%

A.1. ACTIVE IMOBILIZATE

16.906.910

50.33%

14.735.537

48.66%

12.797.421

46.85%

Imobilizari necorporale

 

0

 

0

 

 

Imobilizari corporale

16.906.910

50.33%

14.735.537

48.66%

12.797.421

46.85%

Imobilizari financiare

 

0

 

0

 

 

A.2. ACTIVE CIRCULANTE

11.939.025

35.54%

10.797.386

35.66%

9.767.390

35.76%

Stocuri

711.632

2.12%

84.920

      0.28%

108.874

 0.40%

Creante

10.366.366

30.86%

10.246.555

33.84%

9.242.726

33.84%

Disponibilitati

861.027

2.56%

465.911

1.54%

415.790

1.52%

Investitii pe termen scurt

0

0

0

0

0

 

0

 

A.3.-CHELTUIELI IN AVANS

4.748.416         

14.13%

4.748.416          0

15.68%0

4.748.416

17.39%

B.PASIV

33.594.351

100,00%

30.281.339

100,00%

27.313.227

100,00%

B.1.CAPITAL PROPRIU

1.543.412

4.59%

4.908.270

16.21%

1.670.874

6.12%

Capital Social

2.000.000

5.95%

2.000.000

6.60%

2.000.000

7.32%

Prime de capital

 

0

 

0

 

0

0%

Rezerve din reevaluare

3.932.080

11.70%

3.932.080

12.99%

3.932.080

14.40%

Rezerve

408.745

1.22%

408.745

1.35%

408.745

1.50%

Rezultatul reportat

1.440.134

4.29%

-4.797.413

-15.84%

-1.432.555

-5.24%

Rezultatul ex. financiar

-6.237.547

   -18.57%

3.364.858

   11.11%

-3.237.396

-11.86%

Repartizareaprofitului

0

0

0

0

 

0

B.2.DATORII

32.050.939

95.41%

25.373.069

  83.79%

25.642.353

93.88%

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

18.249.866

54.32%

11.723.609

38.71%

11.992.893

43.91%

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

13.801.073

41.09%

13.649.460

45.08%

13.649.460

49.97%

B.3. PROVIZIOANE

            0

0

0

0

 

 

B.4.ALTE PASIVE

0

0

0

0

 

 

 

În prima etapa, vom începe cu analiza activului net contabil, avand în vedere faptul c? gradul de investire al capitalului ?i puterea sa economic? sunt definite de activul societ??ii. Prin urmare, activul net contabil d? indicii asupra solvabilit??ii globale a societ??ii ?i asupra dimensiunilor capitalurilor sale proprii.

 

ACTIV/PASIV

2020

2021

31.12.2022

TOTAL ACTIV

33.594.351

30.281.339

27.313.227

TOTAL DATORII

32.050.939

25.373.069

25.642.353

ACTIV NET CONTABIL

1.543.412

4.908.270

1.670.874

 

A?a cum se poate observa ?i din tabelul de mai sus, activele ?i datoriile societ??ii înregistreaz? scadere în perioada 2020 – 31.12.2022.

ACTIV:

Activele imobilizate:

Activele imobilizate ale societatii  REAL COMPANY SRL in perioada 2020-31.12.2022 reprezint? aproximativ 49% (medie)din total activ si sunt reprezentate de imobilizari corporale .

Active circulante

Activele circulante reprezinta a doua componenta in structura activului bilantier, iar prin natura lor, pot insemna calea cea mai scurta spre obtinerea unor lichiditati pe termen scurt.

În perioada analizat?, activele circulante înregistreaza valori în descre?tere.

Situatia acestora este prezentata în tabelul de mai jos.

 

Element patrimonial

2020

2021

31.12.2022

Active circulante

11.939.025

10.797.386

9.767.390

 

În structur?, activele circulante pe perioada analizat? 2020 - 31.12.2022 se prezint? astfel:

 

Element patrimonial

2020

2021

31.12.2022

Stocuri

711.632

 

 

 

1

84.290

108.874

Creante

10.366.366

10.246.555

9.242.726

Disponibilitati

861.027

465.911

415.790

 

Stocuri

Stocurile reprezinta un activ important al oricarei companii, avand implicatie directa asupra contului de profit si pierdere, prin faptul ca orice supraevaluare sau subevaluare a stocurilor conduce la o supraevaluare sau subestimare corespunzatoare a rezultatului. Se poate constata o  sc?dere a acestora în perioada analizat? 2020-31.12.2022.

Crean?e

Crean?ele, pe perioada analizat? 2020 - 31.12.2022, înregistreaz? valori în scadere de la suma de 10.366.366 lei în anul 2020 la suma de  9.242.726 lei la data de 31.12.2022.

Disponibilit??i

Disponibilit??ile b?nesti reprezint? o component? important? a activelor circulante, cu ajutorul c?rora se efectueaz? multiple opera?ii economice legate de mi?carea capitalului cum sunt: încasarile, pl??ile, transferurile de mijloace b?nesti între agentii economici, relatii cu bugetul de stat, cu bugetul de asigurari sociale, etc.

La 31.12.2022 disponibilit??ile societ??ii sunt în suma de 415.790 lei.

PASIV:

În componen?a capitalurilor proprii intr?: capitalul social, rezerve de orice fel, prime de capital, rezultatul reportat ?i rezultatul exerci?iului financiar.

 

Element patrimonial

2020

2021

31.12.2022

Capital Social

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Rezerve din reevaluare

3.932.080

3.932.080

3.932.080

Rezerve

408.745

408.745

408.745

Rezultatul reportat

1.440.134

-4.797.413

-1.432.555

Rezultatul ex. financiar

-6.237.547

3.364.858

-3.237.396

Repartizare profit

 

 

 

Total capital propriu

1.543.412

4.908.270

1.670.874

 

 

 

 

 

În perioada 2020 - 31.12.2022, capitalurile proprii înregistreaz? o u?oara crestere.

Capitalul social al societatii REAL COMPANY SRL este de 2.000.000 lei, integral v?rsat, împ?r?it în 200.000 parti sociale cu o valoare nominal? de 10,00 lei fiecare.

Datorii:

Datoriile, pe perioada analizat? 2020 - 31.12.2022, au înregistrat o scadere, de la suma de 32.050.939 lei în 2020, la suma de 25.642.353 lei la 31.12.2022.

Acestea sunt reprezentate de: datorii fa?? de furnizori, fa?? de bugetul statului ?i local, salarii ?i asimilate, diver?i creditori, etc.

Element patrimonial

2020

2021

31.12.2022

Datorii

32.050.939

25.373.069

25.642.353

 

2.4.2.     Analiza bilan?ului prin metoda ratelor (ratios). Ratele de structur? ale activului

Pentru o analiz? mai detaliat? a activului vom proceda la analiza acestuia pe baza ratelor de structur?, analiz? care urm?re?te în principal urm?toarele aspecte:

       stabilirea ?i evaluarea raporturilor dintre diferite elemente patrimoniale de activ;

       aprecierea st?rii patrimoniale ?i financiare;

       ponderea pe care elementele grupelor de pasiv o de?in în totalul pasivului bilan?ier;

       raportul în care se afl? dou? grupe/subgrupe de pasiv.

Aceste rate se obtin în urma analizei pe vertical? ?i se determin? prin raportarea posturilor de active ?i de capitaluri ale bilantului, la totalul acestora. Aceste rate pun în eviden?? caracteristicile financiare ale firmei, cum ar fi:

       capacitatea activelor de a se transforma în lichidit??i;

       autonomia ?i independen?a financiar? a intreprinderii;

       calitatea echilibrului financiar pe termen scurt;

       structura de finan?are a intreprinderii.

Ratele de structur? a activelor reflect? apartenen?a sectorial? a entit??ii analizate:

 

 

Denumire indicator

Formula de calcul

2020

2021

31.06.2022

Rata generala a imobilizarilor

Imobilizari/Activ

50.33%

48.66%

46.85%

Rata generala a activelor circulante

Active circulante/Activ

35.54%

35.66%

35.76%

Rata stocurilor

Stocuri/Activ

2.12%

0.28%

0.40%

Rata creantelor

Creante/Activ

30.86%

33.84%

33.84%

Rata trezoreriei

Disponibil/Activ

2.56%

1.54%

1.52%

Cheltuieli in avans

471/Activ

14.13%

15.68%

17.39%

 

2.4.3.     Analiza ratelor de structur? - structura financiar?

Denumire indicator

Formula de calcul

2020

2021

31.12.2022

Rata autonomiei financiare

CapitaluriProprii/Total Pasiv

4.59%

16.21%

6.12%

Rata de îndatorare global?

DatoriiTotale/Total pasiv

95.41%

83.79%

93.88%

 

Rata autonomiei financiare globale - este un indicator care reflect? gradul de independen?? financiar? a societatii. Se consider? c? existen?a unui capital de cel pu?in 1/3 din pasivul total constituie o premis? esential? pentru autonomia financiar? a societ??ii.

În cazul societ??ii, capitalul propriu este pozitiv ?i pentru perioada analizat? acest indicator nu indeplineste  procentul recomndat de minim 33%.

Rata îndator?rii globale m?soar? ponderea datoriilor totale ale societ??ii în total pasiv. Se calculeaz? prin raportarea datoriilor totale fa?? de ter?i (indiferent de natura lor) la total pasiv. Aceast? rat? arat? cât din total pasiv reprezint? datoriile totale, diferen?a care ramane reprezentând partea de capitaluri proprii ale entit??ii, fiind complementar? ratei autonomiei financiare globale, ceea ce presupune c? o valoare recomandabil? ar fi de maxim 2/3, deci nu mai mare de 66%. Astfel: o cre?tere a ratei de îndatorare global? afecteaz? rata autonomiei financiare globale în sensul descre?terii acesteia ?i invers, o descre?tere a ratei de îndatorare global? implic? o crestere a ratei de autonomie financiar? global?.

În cazul societ??ii debitoare, valorile înregistrate nu se situeaz? in limitele recomandate.

2.4.4.     Echilibrul financiar

Echilibrul financiar semnific? pe de o parte faptul c? societatea trebuie s? fie apt?, gra?ie lichidit??ilor sale, s? fac? fa?? datoriilor, atunci când acestea devin exigibile, iar pe de alta parte no?iunea de echilibru financiar presupune mentinerea unui echilibru functional între nevoile ?i resursele societ??ii, ?inându-se cont de destina?iile nevoilor ?i de stabilitatea resurselor.

Echilibrul financiar trebuie abordat într-o manier? dinamic? ?i se analizeaz? ca: echilibru pe termen lung, care vizeaz? corela?ia dintre capitalul permanent ?i activele imobilizate (fond de rulment); echilibrul pe termen mediu, prin compararea activelor circulante cu obligatiile pe termen scurt (necesar de fond de rulment) ?i echilibrul pe termen scurt, realizat pe baza corela?iei dintre FR si NFR (trezoreria net?), prin compararea disponibilit??ilor cu nivelul creditelor bancare temporare.

Indicator

2020

2021

31.12.2022

Fondul de rulment(1+2-3)

-1.562.425

3.822.193

 2.522.913

1.Capital propriu

1.543.412

4.908.270

1.670.874

2.Credite pe termen lung

13.801.073

13.649.460-

13.649.460

3.Active imobilizate

16.906.910

14.735.5371.676.901

12.797.4211.569.272

 

Indicator

2020

2021

31.12.2022

Necesar fond rulment (NFR) (1+2+3)-(4+5)

-7.171.868

-1.392.134

-2.641.290

1.Stocuri

711.632

10.366.366

84.920

108.874

2.Creante

10.366.366

10.246.555

9.242.726

3.Alte active

 

 

 

4.Datorii t.s.

18.249.866

11.723.609

11.992.893

5.Alte pasive

 

 

 

 

Indicator

2020

2021

31.12.2022

Fondul de rulment

-1.562.425

3.822.193

 2.522.913

2.522.913

Necesar fond rulment

-7.171.868

-1.392.134

-2.641.290

Trezorerianeta( FR -NFR)

-8.734.293

2.430.059

-118.377

 

Teoretic, fondul de rulment trebuie s? fie pozitiv, ceea ce nu înseamn? c? în anumite situatii, nu poate exista un fond de rulment negativ, f?r? a compromite buna func?ionare a intreprinderii.

Existen?a unui fond de rulment negativ constituie un semnal de alarm? pentru societatea care are active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt, pe care nu le va putea achita.

Necesarul de fond de rulment desemneaz? nevoile financiare generate de executarea unor opera?iuni repetitive, care compun ciclul de exploatare curent? ( cump?r?ri, vânz?ri, pl??i salarii), al c?rui total trebuie acoperit cel putin par?ial de resurse stabile (fondul de rulment net).

Un necesar de fond de rulment negativ reflect? un surplus de resurse nete temporare fa?a de capitalurile circulante, necesit??ile temporare fiind mai mici decât resursele temporare ce pot fi mobilizate.

Aceast? situa?ie este favorabil? dac? este consecin?a acceler?rii rota?iei activelor circulante, urgent?rii încas?rilor ?i realiz?rii pl??ilor, cu efecte favorabile asupra capacit??ii de plat?.

Trezoreria net? rezult? din egalitatea dintre activele ?i pasivele bilan?ului, în prezentarea tabelar? însemnand Activ=Pasiv, respectiv Utiliz?ri=Resurse, egalitate care conduce la confruntarea fondului de rulment (FR) cu necesarul de fond de rulment (NFR).

2.4.5.     Analiza lichidit??ii ?i solvabilit??ii

Lichiditatea ?i solvabilitatea financiar? exprim? capacitatea societ??ii de a face fa?? pl??ilor scadente.

Lichiditatea global? - reflect? capacitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma într-un timp scurt în lichidit??i pentru a satisface obliga?iile de plat? exigibile.

Denumire indicator

2020

2021

31.12.2022

1.Active circulante

11.939.025

10.797.386

9.767.390

2.Datorii termen scurt

18.249.866

11.723.609

11.992.893

Lichiditatea globala 1/2

0,65

0,92

0,81

 

Lichiditatea global? este favorabil? atunci când are o m?rime supraunitar?, îns? din analiza datelor de mai sus rezult? c? pe întreaga perioad? analizat? lichiditatea global? a societ??ii este nesatisfac?toare (ântrucat are valori mai mici de 1) ceea ce reflect? imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma ântr-un termen scurt în lichidit??i pentru a satisface obliga?iile de plat? exigibile.

Lichiditatea imediat?

Denumire indicator

2020

2021

31.12.2022

1.Disponibilitati

861.027

465.911

415.790

2.Datorii ce trebuiesc platite într-o perioad? de pân? la 1 an

18.249.866

11.723.609

11.992.893

Lichiditatea imediat? 1/2

0,047

0,039

0,035

 

Lichiditatea imediat?, numit? ?i testul acid, m?soar? capacitatea firmei de a-?i acoperi datoriile pe termen scurt cu ajutorul disponibilitatilor b?ne?ti proprii pe care le are la dispozi?ie. Aceasta înregisteaz? valori nesatisfac?toare, valoarea recomandat? pentru acest indicator fiind în jur de 1.

Solvabilitatea patrimonial? - exprim? gradul în care capitalurile proprii sunt suficiente pentru a acoperi pasivul total.

Denumire indicator

2020

2021

31.12.2022

1.Capitaluri proprii

1.543.412

4.908.270

1.670.874

2.Total pasiv

33.594.351

30.281.339

27.313.227

Solvabilitate patrimonial? general? 1/2

0.046

0,16

0,06

 

 

 

 

 

Apreciere

Bun

Satisfacator

Nesatisfacator

 

_____________________ >0,5_____________________ |          0,3-0,5__________________ |________________________ <0,3

În situa?ia data, în perioada 2020 - 31.12.2022 rezultatul ob?inut pentru solvabilitatea patrimonial? este nesatisf?c?tor.

Solvabiltatea general? - reflect? gradul în care datoriile totale sunt acoperite de c?tre activele totale. O valoare supraunitar? arat? o stare bun? de solvabilitate.

Denumire indicator

2020

2021

31.12.2022

1.Total Activ

33.594.351

30.281.339

27.313.227

2.Total Datorii

32.050.939

25.373.069

25.642.353

Solvabilitate general? 1/2

1.05

1.19

1.07

 

2.4.6.     Analiza perfomantelor pe baza contului de profit si pierdere

Performan?a financiar? a unei intreprinderi este masurat? cel mai adesea prin intermediul profiturilor ?i a elementelor acestora, pe care firma le obtine pe baza resurselor existente. Punctul de pornire în realizarea unei analize financiare pe baza contului de profit ?i pierdere îl reprezint? profitul, iar prin aceasta profitabilitatea societ??ii. Profitabilitatea este de o importan?? similar? lichidit??ii, deoarece aceasta reprezint? premisa continuarii activit??ii. Prin urmare, analiza evolutiei contului de profit ?i pierdere este necesar? pentru a contura o imagine cât mai fidel? ?i complex? a situatiei societ??ii.

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit si pierdere este prezentata în tabelul de mai jos:

Denumireaelementului

2020

2021

31.12.2022

Cifr? de afaceri

14.309.896

1.791.959

1.243.897

Venituri v?nzare m?rfuri

448.062

34.415

6.008

Produc?ia vândut?

12.822.106

1.757.544

1.237.889

Venituri din subven?ii

1.570.125

15.796

 

Venituri aferente costului de produc?ie

9.261.260

-264.788

66.876

Alte venituri de exploatare

95.481

6.535.306

29.075

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

24.197.034

8.078.273

1.339.848

Ch cu mat.prime ?i mat.consumabile

17.923.907

  1.309.952

997.462

Alte cheltuieli materiale

1.205.436

129.100

2.536

Alte ch.externe(cu energie si apa)

377.385

177.030

249.556

Ch privind m?rfurile

   448.720

     245.957

315

Reduceri comerciale platite

0

1.150

0

7.185

 

Chelt.cu personalul

1.497.103

335.192

455.376

Ajustari de valoare privind imobiliz.corporale si necorporale

 

 

 

a.1) Cheltuieli

2.237.929

2.171.373

1.938.117

a.2.)Venituri

0

0

 

Ajustari de valoare privind active circulante

 

 

 

a.1) Cheltuieli

165.808

156.307

 

a.2.)Venituri

0

0

 

Alte chelt.de exploatare d.c.

5.784.270

       287.728

933.913

Chelt.privind prest.externe

1.900.817

271.771

170.930

Chelt.cu alte impoz.,tx si vars.asimilate

42.433

4.626

18

Cheltuieli privind calamit??ile

3.519.152

0

 

Alte cheltuieli

321.868

        11.331

762.965

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

29.474.750

4.656.332

4.577.275

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

 

 

- Profit

 

3.421.941

 

- Pierdere

5.277.716

0

436.280

3.237.427

VENITURI FINANCIARE

35.186

228

1647

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

995.017

57.311

1616

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:

 

 

 

- Profit

0

5.404

0

4

31

- Pierdere

959.831

57.083

 

 

VENITURI TOTALE

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

 

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:

 

 

 

- Profit

 

3.364.858

 

- Pierdere

6.237.547

 

3.237.396

Impozit

 

 

 

PROFIT SAU PIERDERE NETA A EXERC.FINANCIAR

 

 

 

- Profit ( rd.64-65-66-67)

 

3.364.858

 

- Pierdere ( rd.65+66+67-64)

6.237.547

 

3.237.396

 

Activitatea din exploatare prezint? cea mai mare importan?? în cadrul analizei pe baza contului de profit ?i pierdere, indiferent de specificul activit??ii entit??ii analizate.

În ceea ce prive?te analiza rezultatului activit??ii de exploatare în anul 2020 – 31.12.2022 se înregistreaz? valori negative a rezultatelor ob?inute.

 

Denumirea elementului

2020

2021

31.12.2022

Venituri din exploatare

24.197.034

8.078.273

1.339.848

Cheltuieli din exploatare

29.474.750

4.656.332

4.577.275

Profit/pierdere din exploatare

-5.277.716

+3.421.941

-3.237.427

 

Cheltuielile de exploatare reprezint? totalul cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activit??ii de exploatare (exprimat? prin veniturile din exploatare) ?i care determin? rezultatul brut din exploatare.

 

Denumirea elementului

2020

2021

31.12.2022

Venituri financiare

35.186

228

1647

Cheltuieli financiare

995.017

57.311

1616

Profit/pierdere din exploatare

-959.831

-57.083

+31

 

 

 

 

 

 

 

Din sumele men?ionate în tabel avem pierdere in anul 2020 de 959.831 iar în anul 2022 un profit de 31 lei acesta  reflect?nd faptul ca nu au fost cheltuieli financiare.

În ceea ce prive?te analiza rezultatului final al activit??ii  în anul 2020  ?i anul.2022 se înregistreaz? valori negative a rezultatelor ob?inute respectiv pierdere.

 

Denumirea elementului

2020

2021

31.12.2022

Venituri din exploatare

24.232.220

8.078.501

1.341.495

Cheltuieli din exploatare

30.469.767

4.713.643

4.578.891

Profit/pierdere din exploatare

-6.237.547

+3.364.858

-3.237.396

 

2.5.        Analiza economico-finaciar? la data deschiderii procedurii - conform balan?ei de verificare încheiate la data de 31.12.2022

2.5.1.    Patrimoniul societatii

Element patrimonial

31.12.2022

%

A.ACTIV

27.313.227

100,00%

A.1. ACTIVE IMOBILIZATE

12.797.421

46.85%

Imobilizari necorporale

 

 

Imobilizari corporale

12.797.421

46.85%

Imobilizari financiare

 

 

A.2. ACTIVE CIRCULANTE

9.767.390

35.76%

Stocuri

108.874

 0.40%

Creante

9.242.726

33.84%

Disponibilitati

415.790

1.52%

Investitii pe termen scurt

0

 

0

 

A.3.-CHELTUIELI IN AVANS

4.748.416

17.39%

B.PASIV

27.313.227

100,00%

B.1.CAPITAL PROPRIU

1.670.874

6.12%

Capital Social

2.000.000

7.32%

Prime de capital

 

0

0%

Rezerve din reevaluare

3.932.080

14.40%

Rezerve

408.745

1.50%

Rezultatul reportat

-1.432.555

-5.24%

Rezultatul ex. financiar

-3.237.396

-11.86%

Repartizareaprofitului

 

0

B.2.DATORII

25.642.353

93.88%

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

11.992.893

43.91%

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

13.649.460

49.97%

B.3. PROVIZIOANE

 

 

B.4.ALTE PASIVE

 

 

Analizând situa?ia cu care se confrunt? societatea la 31.12.2022, putem puncta urm?toarele aspecte:

>    Activele imobilizate reprezint? cea mai mare pondere în totalul activului societ??ii, cu un procent de 46,85%;

>    În cadrul activelor circulante ponderea este de?inut? de  creante 33,84%;

>    Datoriile pe termen scurt pe care le are societatea în valoare de 11.992.893 lei dep??esc valoarea activelor circulante în valoare de 9.767.390  lei generând un dezechilibru pe termen scurt.

2.5.2 Contul de profit ?i pierdere la data 31.12.2022

 

Cifr? de afaceri

1.243.897

Venituri v?nzare m?rfuri

6.008

Produc?ia vândut?

1.237.889

Venituri din subven?ii

 

Venituri aferente costului de produc?ie

66.876

Alte venituri de exploatare

29.075

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

1.339.848

Ch cu mat.prime ?i mat.consumabile

997.462

Alte cheltuieli materiale

2.536

Alte ch.externe(cu energie si apa)

249.556

Ch privind m?rfurile

315

Reduceri comerciale platite

 

Chelt.cu personalul

455.376

Ajustari de valoare privind imobiliz.corporale si necorporale

 

a.1) Cheltuieli

1.938.117

a.2.)Venituri

 

Ajustari de valoare privind active circulante

 

a.1) Cheltuieli

 

a.2.)Venituri

 

Alte chelt.de exploatare d.c.

933.913

Chelt.privind prest.externe

170.930

Chelt.cu alte impoz.,tx si vars.asimilate

18

Cheltuieli privind calamit??ile

 

Alte cheltuieli

762.965

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

4.577.275

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

- Profit

 

- Pierdere

3.237.427

VENITURI FINANCIARE

1647

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

1616

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:

 

- Profit

31

- Pierdere

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

 

CHELTUIELI TOTALE

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:

 

- Profit

 

- Pierdere

3.237.396

Impozit

 

PROFIT SAU PIERDERE NETA A EXERC.FINANCIAR

 

- Profit ( rd.64-65-66-67)

 

- Pierdere ( rd.65+66+67-64)

3.237.396

 

 

 

Din situa?ia prezentat? mai sus, se poate observa c? societatea înregistreaz? pierdere la data de referin?? a planului de reorganizare.

 

Analiza efectuat? a stat la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare.

2.6  Cauzele care au condus la apari?ia st?rii de insolven??, în urma analizei administratorului judiciar, au fost în principal urm?toarele:

Activitatea de la înfiin?are pana in prezent a avut rezultate financiare  pozitive cat si negative.

     Activitatea firmei a constant de la înfiin?ate si pana in prezent in desf??urarea de activit??i atât pe codul CAEN principal,  cat si pe alte coduri secundare, respectiv activit??i de produc?ie, comer?  si activit??i de închirierea bunurilor societ??ii .

 

        In urma analizei efectuate asupra activitatii debitoarei, conform art.92 din Legea nr. 85/2014, pe baza situatiilor financiare anuale pentru perioada 2020-2022, au fost identificate urmatoarele cauze care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului, dupa cum urmeaza:

 

-Datoriile acumulate catre banci si furnizori, neachitate la timp, ce au condus la acumularea de dobanzi, majorari si penalitati de întârziere;

 -Greutatile întâmpinate în recuperarea creantelor de la clienti;

-Lipsa de lichiditati pentru plata datoriilor scadente, lipsa de fonduri pentru aprovizionarea cu materiale, cu consecinte negative asupra folosirii la capacitate a spatiilor comerciale si a fortei de munca;

 -De asemenea, in acelasi context, furnizorii de materiale au restrans acordarea de materiale pe credit, astfel ca rotatia fondurilor s-a derulat cu greutate; -Restrangerea clientelei pe fondul crizei economice generalizate;

 -Probelemele sanitar-veterinare grave intervenite si masurile drastice impuse de DSVSA, pana la suspendarea activitatii;

 -Societatea a acumulat numeroase datorii catre banca, gradul de îndatorare crescând de-a lungul perioadei analizate. Îndatorarea societatii a dus la scaderea considerabila a autonomiei si a stabilitatii financiare a acesteia, cu implicatii asupra capacitatii de autofinantare. Astfel, din analiza ratelor de structura a pasivului, se observa faptul ca din anul 2018, s-a diminuat considerabil rata autonomiei financiare globale, raportul dintre capitalurile proprii ale societatii si totalul pasivului fiind sub nivelul optim, reflectând o situatie extrem de nefavorabila pentru societate;

 -Societatea nu a avut alternativa pentru realizarea de venituri, activitatea sa fiind indreptata spre un singur segment, acela al cresterii pasarilor.

-Cresterea concurentei pe piata de profil, ceea ce a determinat diminuarea considerabila a adaosului comercial practicat si, implicit, la pierderea clientilor.

Urmare  a blocajului financiar pentru sumele de plata la buget , subscrisa a facut demersuri in vederea esalonarii la plata  catre Bugetul de stat a acestor datorii , insa termenul propus de 1 an, pentru achitarea acestei sume este prea scurt si face ca societatea sa se afle in imposibilitatea de a-si desfasura activitatea in parametri opimi pentu a-si onora toate platile curente catre furnizori, prestatorii de sevicii, achitarea salariilor si a obligatiilor curente ce provin din taxe , impozite  si TVA catre bugetul de stat.

          Pierderile acumulate pentru to?i anii de activitate economic? sunt în valoare total? de 4.669.951,75 lei .

3.    NECESITATEA REORGANIZ?RII

3.1.          Obiectivele planului de reorganizare:

-       Rentabilizarea ?i ob?inerea de profituri nete care s? asigure viabilitatea societ??ii;

-       Monitorizarea strict? a tuturor cheltuielilor societ??ii în scopul elimin?rii celor neeconomicoase;

-       Reabilitarea imaginii firmei în mediul de afaceri;

-       Apelarea în perioada desf??ur?rii planului de reorganizare la consultant în domeniile deficitare, atunci când este necesar.

Se propune prezentul plan de reorganizare cu adaptarea unei strategii de supravie?uire ?i redresare, care s? conduc? la:

-      evitarea falimentului;

-   ob?inerea unei perioade de gra?ie în men?inerea activit??ii ?i efectuarea unor transform?ri interne radicale;

-  dep??irea fazei de criz? prin care trece societatea ?i relansarea activit??ii economice pe principii economice cinstite, san?toase, riguros urm?rite, într-un timp relativ scurt;

-  men?inerea activit??ii în segmentul s?u de pia?? ?i crearea posibilit??ii de diversificare a serviciilor oferite ?i ob?inerea unor noi segmente de pia?? profitabile;

-  stabilirea unor m?suri tehnice pentru evitarea acumul?rii de noi datorii ?i lichidarea treptat? a celor existente.

3.2.          Avantajele reorganiz?rii

3.2.1.     Principalele premise de la care pleac? reorganizarea:

Planul de reorganizare urm?re?te acoperirea pasivului societ??ii debitoare ?i continuarea unei activit??i comerciale eficiente, prin asigurarea unui echilibru patrimonial între activul real al societ??ii ?i pasivul aferent, eliminând acele datorii suplimentare care un au corespondent în activ, în contextul unei îndestul?ri superioare fa?? de cea în care s-ar fi îndestulat creditorii în situa?ia falimentului.

În acest sens se prevede restructurarea ?i continuarea activit??ii ca ?i companie de cre?terea p?s?rilor respectiv g?ini ou?toare, folosindu-se de experien?a acumulat? în domeniu, precum ?i valorificarea unor bunuri din averea acesteia, neesen?iale desf??ur?rii activit??ii principale.

 

Astfel, principiile care stau la baza întocmirii planului sunt:

A.    Asigurarea unor surse de venit din:

       Desf??urarea activit??ii curente în calitate de produc?ie, comert ?i prest?ri servicii - detaliat? la Sec?iunea ”Date generale”, Capitolul ’’Descrierea activit??ii curente  ”

       De asemenea, se propune valorificarea de active din patrimoniul societ??ii, în baza unui Regulament de vânzare a bunurilor prin  licita?ie public? ,vânzare prin negociere direct? ori dare în plat?.

       O  alt? surs? de venit este închirierea unor mijloace de produc?ie,  care din motive financiare, respectiv atragerea de fonduri din diverse surse bancare sau fonduri nerambursabile europene, nu pot fi  accesate av?nd în vedere starea de insolven?? a debitoarei.

       Debitoarea poate sa accepte vânzarea de crean?e catre poten?iali parteneri de afaceri s-au diver?i creditori din tabelul definitiv cu acordul creditorilor.

       Cooptarea de noi investitori, care s? vin? cu infuzie de capital.

B.    Echilibrarea activului cu pasivul, asigurarea unui flux de numerar pozitiv;

C.    Distribuiri c?tre creditori.

Dezideratele propuse prin Plan pot fi atinse, iar activitatea poate fi continuat?, având în vedere baza material? de care dispune societatea, precum ?i existen?a unui personal calificat, cu experien?? în domeniul de activitate al societ??ii ?i ata?at fa?? de valorile acesteia.

3.2.2.     Avantaje generale fa?? de procedura falimentului

Falimentul unei societ??i situeaz? creditorii ?i debitorul pe pozi?ii antagonice, primii urm?rind recuperarea integral? a crean?ei împotriva averii debitorului, iar acesta din urm?, men?inerea intreprinderii în via?a comercial?. Dac? în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salv?rii intereselor debitorului, a c?rui avere este vândut? (lichidat?) în întregime, în cazul reorganiz?rii cele dou? deziderate se cumuleaz?, debitorul continuându-?i activitatea, cu consecin?a cre?terii sale economice, iar creditorii pot profita de pe urma maximiz?rii valorii averii ?i a lichidit??ilor suplimentare ob?inute, propor?ia acoperirii tabelului de crean?e fiind superioar? decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.

Decizia va fi îns? întotdeauna stabilit? de rezultatul compara?iei estimative între ceea ce poate fi ob?inut de c?tre fiecare dintre creditori în cele dou? variante posibile: reorganizare respectiv faliment. Astfel, niciun creditor participant la procedur? un va putea avea, în urma implement?rii unui plan de reorganizare, o situa?ie mai rea decât ar fi avut-o în ipoteza în care societatea debitoare ar fi intrat în faliment (acesta fiind principiul de baz? de la care se porne?te în orice demers onest de reorganizare).

Ordonarea unui complex de m?suri menite s? asigure redresarea societ??ii reprezint? o necesitate evident?, care permite participan?ilor la procedur? s? aib? o reprezentare adecvat? a ?intei ?i a mijloacelor prin care se propune atingerea acesteia.

De aceea, de?i este o procedur? concursual? care se desf??oar?, cum am mai spus, în prezen?a intereselor divergente ale debitoarei ?i ale creditorilor, procedura propunerii unui plan de reorganizare care, în condi?iile legii, urmeaz? a fi acceptat ?i confirmat, implic? deopotriv? creditorii ?i debitorul ?i conciliaz? interesele contrare ale acestora în vederea atingerii unui scop comun: acoperirea într-un grad cât mai ridicat a pasivului ?i continuarea activit??ii comerciale.

Avantajele de ordin economic ?i social ale reorganizarii sunt evidente, tinând cont de necesitatea men?inerii în circuitul economic a unei întreprinderi care se va dovedi a fi viabil? în viitor ?i de crearea unui num?r de locuri de munc?, r?spunzând exigen?elor celor dou? direc?ii de interes ale oric?rei proceduri de insolven??: continuarea activit??ii societatii ?i satisfacerea creditorilor.

Este de men?ionat c? valoarea de lichidare a patrimoniului în sum? de 27.882.714,00 lei a companiei  REAL COMPANY SRL, comparativ cu suma total? a crean?elor de 32.606.934,42 lei, este inferioar?, ?i în cazul procedurii de faliment procentul în care ar putea fi acoperite crean?ele înscrise în tabelul definitiv ar fi mult mai mic decât dac? planul propus ar fi implementat. La acest moment, bunurile existente în patrimoniul debitorului au o valoare de pia?? total? insuficient? acoperirii integrale a crean?elor

.

 

Totodat?, procedura de reorganizare comport? ?i alte avantaje:

       Continuând activitatea, va cre?te considerabil pre?ul de vânzare al bunurilor unei societ??i active, fa?? de situa?ia valorific?rii patrimoniului unei societ??i moarte, nefunc?ionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degrad?rii inevitabile pân? la momentul înstr?in?rii),

       De asemenea, continuarea activit??ii de produc?ie, cercetare ?i prest?ri servicii m?re?te considerabil ?ansele de atragere a unui investitor, fie ca activele societ??ii s? fie vândute ca un ansamblu în stare de func?ionare (ca afacere), chiar în eventualitatea nedorit? a deschiderii procedurii de faliment,

       Societatea are costuri fixe, date de activitatea de gestionare a patrimoniului (utilit??i, asigur?ri, paz?, impozite locale, salarii personal indirect productiv, s.a.), cheltuieli ce un pot fi sus?inute decât prin desf??urarea activit??ii de baz?. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societ??ii, ar urma s? fie pl?tite cu prioritate din valoarea bunurilor vândute, conform art. 161 pct.1 din Legea nr. 85/2014 (ca ?i cheltuieli de conservare ?i administrare), împietând asupra valorii ob?inute din vânzare, ?i diminuând în mod direct gradul de satisfacere a crean?elor creditorilor.

3.2.3.     Compara?ia avantajelor reorganiz?rii în raport cu valoarea de lichidare a societ??ii în caz de faliment

Raportându-ne, în estimarea valorii de pia?? a activelor REAL COMPANY SRL, la valoare de evaluare a bunurilor aflate în patrimoniul societ??ii, putem concluzionam c? implementare cu succes a planului de reorganizare va asigura acoperirea într-un grad mai mare a crean?elor creditorilor fa?? de cel estimat în ipoteza falimentului astfel: 100% fa?? de 85,51%.    

Evaluarea activelor apar?inând societ??ii REAL COMPANY SRL a fost realizat? de c?tre persoane de specialitate independente, iar prin evaluarea efectuat? s-a urm?rit determinarea atât a valorii de pia?? a activelor societ??ii debitoare, cât ?i a valorii de lichidare a patrimoniului acesteia.

În acest sens men?ion?m faptul c?, potrivit rapoartelor de evaluare  - Cadrul general, ’’valoarea de pia?? ... este suma estimat? pentru care o proprietate va fi schimbat?, la data evalu?rii, între un cump?r?tor decis ?i un vânz?tor hot?rât, într-o tranzac?ie cu pre? determinat obiectiv, dup? o activitate de marketing corepunz?toare, în care p?r?ile implicate au ac?ionat în cuno?tin?? de cauz?, prudent ?i f?r? constrângere ”.

Valorificarea activelor societ??ii într-o procedur? de faliment se realizeaz? în condi?ii speciale care un permit ob?inerea în schimbul activelor societ??ii debitoare a valorii de pia?? a acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce se ob?ine în procedura de lichidare a activelor societ??ii debitoare, se utilizeaz? valoarea de lichidare definit? ca ”suma care ar putea fi primit?, în mod rezonabil, din vânzarea unei propriet??i, într-o perioad? de timp pera scurt?pentru a fi conform? cu perioada de marketing necesar? specific? în defini?ia valorii de pia??”.

Sumele de bani ob?inute în ipoteza deschiderii procedurii de faliment a societ??ii, reprezentând valoarea de lichidare a activelor, un vor putea fi distribuite integral creditorilor înscri?i în tabelul definitiv de crean?e, valoarea acestor distribuiri urmând a fi influen?at? de sumele acumulate în perioada de observa?ie ce s-ar ad?uga crean?elor înscrise în tabel (art. 161 pct.4) ?i de cheltuielile de procedur? (art. 161 pct.1, art. 159 pct.1).

Valorile de lichidare rezultate în urma rapoartelor de evaluare a activelor societ??ii, stabilite în conformitate cu standardele interna?ionale de evaluare se prezint? dup? cum urmeaz?:

 

 

ACTIVE

 

BUNURI IMOBILE

 

TOTAL VALOARE ESTIMAT? PENTRU IMOBIL  FERMA AVICOLA DIN GRINDU

 

Valoare de pia?a

Valoare de lichidare

 

LEI

EURO

LEI

EURO

 

20.430.431

4.141.247

15.322.823

3.105.935

 

TOTAL VALOARE ESTIMAT? PENTRU IMOBIL FERMA AVICOLA DIN MALU

Valoare de pia?a

Valoare de lichidare

 

LEI

EURO

LEI

EURO

 

2.900.448

587.921

2.175.336

440.941

 

TOTAL VALOARE ESTIMAT? PENTRU  BUNURILE MOBILE DIN FERMELE SOCIETA?II

Valoare de pia?a

Valoare de lichidare

 

LEI

EURO

LEI

EURO

 

13.846.073

2.806.371

10.384.555

2.104.778

 

TOTAL

37.176.952

7.535.539

27.882.714

5.651.654

                   

 

 

În acest context, în ipoteza falimentului se poate estima în mod optimist c? ditribuirile c?tre creditori ar fi realizate din urm?toarele sume:

a.     Valoarea de lichidare a activelor este de: 27.882.714,00 lei;

Comparativ, procentul de recuperare al crean?elor creditorilor în Variantele

A(reorganizare) ?i B( faliment), este unul superior în varianta A(reorganizare),respectiv:

           

            Varianta A: Reorganizare             Varianta B:Lichidare prin faliment

 

Crean?e garantate     100%                             Crean?e garantate       100%  

Crean?e bugetare      100%                            Crean?e bugetare        100%  

Crean?e chirografare 100%                Crean?e chirografare   85,51%  

Crean?e creditori       100%                Crean?e creditori         100%  

Indispensabili                                    Indispensabili

Crean?e salariale        100%                          Crean?e salariale          100%

 

4, PREZENTAREA ACTIUVULUI SOCIET??II

 

 

Activele societ??ii reprezentând imobiliz?rile corporale, au fost evaluate de c?tre exper?i evaluatori independen?i, membri titulari ANEVAR.

În urma evalu?rii au rezultat urm?toarele valori:

 

 

ACTIVE

-val. piata-

-val. lichidare-

VALUTA

lei

lei

TOTAL BUNURI IMOBILE

23.330.879,00

17.498.159,00

 

 

 

 

 

 

 TOTAL BUNURI MOBILE

13.846.073,00

10.384.555,00

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

37.176.952,00

27.882.714

 

 

5. PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII

 

5.1.   Pasivul societ??ii - Tabelul definitiv de crean?e

La data întocmirii prezentului plan de reorganizare, conform tabelului definitiv cuprinzând creantele împotriva averii societatii REAL COMPANY SRL, depus la dosar, afi?at la u?a instantei ?i publicat în BPI, datoriile societ??ii sunt în sum? total? de 32.606.934,42 lei, crean?e admise.

Tabelul definitiv cuprinde toate crean?ele asupra averii debitoarei REAL COMPANY SRL la data deschiderii procedurii generale de insolven??, acceptate în tabelul preliminar ?i împotriva c?rora nu s-au formulat contesta?ii în conformitate cu prevederile art. 111, precum ?i crean?ele admise în urma solu?ion?rii contesta?iilor. În acest tabel se arat? suma solicitat?, suma admis? ?i rangul de prioritate a crean?ei, fiind prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul plan de reorganizare .

De asemenea, tabelul definitiv de crean?e este corelat cu evaluarea garan?iilor constituite în favoarea creditorilor .

Conform dispozi?ilor prev?zute de art. 103 din Legea nr. 85/2014 ’’crean?ele beneficiare ale unei cauze de preferin?? se înscriu în tabelul definitiv pân? la valoarea de pia?? a garan?iei stabilit? prin evaluarea, dispus? de administratorul judiciar ?i efectuat? de c?tre un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea activelor asupra c?rora poart? garan?ia se va face la un pre? mai mare decât suma înscris? în tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferen?a favorabil? va reveni tot creditorului garantat, chiar dac? o parte din crean?a sa fusese înscris? ca ?i crean?? chirografar?, pân? la acoperirea crean?ei principale ?i accesoriilor ce se vor calcula”.

Repartizarea pasivului pe grupe de crean?e, dup? solu?ionarea contesta?iilor ?i evaluarea garan?iilor, se prezint? astfel:

 

Grupa

Crean?a solicitat?

Crean?a acceptat?

scadent?         |           nescadent?

Crean?e   garantate - art. 159 alin.pct.3

26.118.976,99

16.321.397,97

 

Crean?e bugetare - art. 161 alin.5

722.401,00

722.181,00

 

Crean?e chirografare -art.161 alin.7,alin.9

 

40.117.412,33

15.419.606,02

 

Crean?e creditori indispensabilia art.161 alin.7

137.816,43

137.816,43

 

Crean?e salariale art.161 alin.3

5.933,00

5.933,00

 

Total

67.102.539,75

32.606.934,42

 

Tabelul definitiv de crean?e este întocmit în conformitate cu dispozi?iile Legii nr. 85/2014 privind procedurile insolven?ei, crean?ele creditorilor fiind admise în categoriile de crean?e care le corespund, dup? cum urmeaz?:

?     crean?e care beneficiaz? de o cauz? de preferin?? - sunt acele crean?e care sunt înso?ite de un privilegiu ?i/sau un drept de ipotec? ?i/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2347 din Codul civil, ?i/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dac? acesta este debitor principal sau ter? garant fa?? de persoanle beneficiare ale cauzelor de preferin??. În cazul în care debitorul este ter? garant, creditorul care beneficiaz? de o cauz? de preferin?? va exercita drepturile corelative numai în ceea ce prive?te bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferin?? au în?elesul dat lor de Codul civil, dac? prin lege special? nu se prevede altfel;

?     crean?e salariale - sunt crean?ele ce izvor?sc din raporturi de munc? ?i raporturi asimilate între debitor ?i angaja?ii acestuia. Aceste crean?e sunt înregistrate din oficiu în tabelul de crean?e de c?tre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar;

?     crean?e bugetare - reprezint? crean?ele constând în impozite, taxe, contribu?ii, amenzi ?i alte venituri bugetare, precum ?i accesoriile acestora. Î?i p?streaz? aceast? natur? ?i crean?ele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor de?inute, pentru partea de crean?? neacoperit?;

?     crean?e chirografare - sunt crean?ele de?inute de creditorii debitorului care nu beneficiaz? de o cauz? de preferin??. Sunt creditori chirografari ?i creditorii care beneficiaz? de cauze de preferin??, ale c?ror crean?e nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau gajurilor de?inute, pentru partea de crean?? neacoperit?. Simpla înscriere în Arhiva Electronic? de Garan?ii Reale Mobiliare a unei crean?e nu determin? transformarea acesteia în crean?? care beneficiaz? de o cauz? de preferin??.

 

 

 

6. STRATEGIA DE REORGANIZARE ?I SURSELE DE FINAN?ARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

6.1.         Strategia de reorganizare

? M?suri adecvate pentru punerea planului de reorganizare în practic?:

I)     Urm?rirea realiz?rii veniturilor previzionate ?i încadrarea în cheltuielile programate prin bugetul de venituri ?i cheltuieli întocmit pentru perioada de reorganizare;

II)    Realizarea profitului net a?a cum a fost previzionat, fiind principala surs? financiar? pentru plata creditorilor;

III)   Pe perioada de reorganizare întregul profit net se va repartiza pe surse proprii de finan?are, necesare pl??ii creditorilor;

IV)    Pe perioada celor trei ani de reorganizare nu se vor înregistra cheltuieli cu investi?iile din cauza lipsei surselor proprii de finan?are;

V)    Se va ac?iona pentru încasarea sumelor datorate de clien?i;

VI)    Profitul net ce se va realiza va fi utilizat în exclusivitate pentru plata datoriilor c?tre creditori.

-          P?strarea, în întregime sau în parte, de c?tre debitor, a conducerii activit??ii sale, inclusiv dreptul de dispozi?ie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activit??ii sale de c?tre un administrator desemnat în condi?iile legii:

Pe parcursul reorganiz?rii, activitatea debitorului va fi condus? de c?tre administratorul special desemnat, ce va avea drept de administrare ?i dispozi?ie asupra bunurilor din averea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar desemnat în condi?iile legii.

Pentru realizarea acestor obiective se are în vedere p?strarea echipei manageriale ?i a personalului firmei, dat? fiind experien?? ?i înalta calificare în domeniul specific de activitate.

-         Ob?inerea de resurse financiare pentru sus?inerea realiz?rii planului ?i provenien?a acestora:

Resursele financiare necesare realiz?rii planului de reorganizare ?i continuare a activit??ii, vor fi numai sursele proprii ale societ??ii, respectiv :

-          în principal de încas?rile din activitatea curent?, la care s-au adaugat încas?rile obtinute din valorificarea unor active non-core, precum ?i împrumuturi pe termen scurt pentru acoperirea eventualelor minusuri de trezorerie generate de încasarea cu întârziere a crean?elor curente de la clien?i sau alte imprumuturi.

? Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului c?tre una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirm?rii planului:

-           transmit bunuri din averea societ??ii c?tre persoane fizice sau juridice constituite anterior sau ulterior confirm?rii planului în cazul în care se ob?ine votul Adun?rii creditorilor.

? Fuziunea debitorului:

-  se poate l-ua  în considerare posibilitatea realiz?rii unei fuziuni.

?    Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau în bloc, libere de orice sarcini, sau darea în plat? a acestora c?tre creditorii debitorului, în contul crean?elor pe care ace?tia le au fa?? de averea debitorului:

?    Teza I - Prin planul de reorganizare s-a avut în vedere ca variant? alternativ? valorificarea de bunuri neesen?iale ?i alte active desf??ur?rii activit??ii curente a societ??ii, în baza unui Regulement de vânzare prin licita?ie public? ,vânzare direct? ori darea în plat?. ce va fi aprobat de creditori;

?    Teza II - Nu sunt bunuri mobile sau imobile în patrimoniu pentru a se valorifica sau distribui creditorului, în contul crean?ei pe care acesta o are fa?? de averea debitorului.

?    Lichidarea par?ial? sau total? a activului debitorului în vederea asigur?rii execut?rii planului:

Prin planul de reorganizare s-a avut în vedere ca variant? alternativ? valorificarea de bunuri neesen?iale desf??ur?rii activit??ii curente a societ??ii, în baza unui Regulement de vânzare prin licita?ie public? ,vânzare direct? ori darea în plat?.ce va fi aprobat de creditori;

Bunurile mobile ?i imobile propuse spre valorificare vor fi nominalizate de c?tre administratorul special ?i confirmate de creditori.

?     Modificarea sau stingerea garan?iilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a unei garan?ii sau protec?ii echivalente: Debitorul nu a modificat situa?ia garan?iilor reale constituite în favoarea creditorilor garanta?i ?i nu a acordat alte garan?ii sau protec?ii echivalente pentru creditele ob?inute de la institu?iile bancare sau de la alte entit??i.

?    Prelungirea datei scaden?ei, precum ?i modificarea ratei dobânzii, penalit??ii sau a oric?rei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obliga?iilor sale:

Crean?ele creditorilor au fost modificate conform Programului de plat?, f?r? a fi modificate rata dobânzii, penalit??ile sau alte clauze din cuprinsul contractelor.

?     Modificarea actului constitutiv al debitorului:

Pe perioada execut?rii planului de reorganizare debitorul va putea modifica actul constitutiv, cu privire la orice men?iune legat? de situa?ia societ??ii, sediu, capital social, persoane împutenicite, ?.a., cu aprobarea Adun?rii Generale a Ac?ionarilor, inclusiv structura ac?ionariatului, cu respectarea dispozi?iilor legale privind pia?a de capital.

?     Emiterea de titluri de valoare

-- Inserarea în actul constitutiv al debitorului a unor prevederi:

-   de prohibire a emiterii de ac?iuni f?r? drept de vot.

-  de determinare, în cazul diferitelor categorii de ac?iuni ordinare, a unei distribu?ii corespunz?toare a votului între aceste categorii.

-  în cazul categoriilor de ac?iuni preferen?iale cu dividend prioritar fa?? de alte categorii de ac?iuni, de reglementare satisf?c?toare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de ac?iuni respective în ipoteza neonor?rii obliga?iei de plat? a dividendelor.

Nu e cazul.

Forma juridic? de constituire: --Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 a societ??ilor comerciale, republicat? ?i cu modific?rile ulterioare, debitorul s-a constituit cu form? juridic? de Societate pe Ac?iuni (S.A.), persoan? juridic? român?.

-     Modificarea actului constitutiv al debitorului, f?r? acordul statutar al membrilor sau asocia?ilor/ac?ionarilor acestuia, în cazul planului de reorganizare propus de creditori.

Nu e cazul. Planul de reorganizare este propus de debitorul REAL COMPANY SRL

-     Obliga?ia administratorului judiciar de a solicita, pe cheltuiala debitorului, înregistrarea în registrul comer?ului a men?iunii de modificare a actului constitutiv al debitorului, f?r? acordul statutar al membrilor sau asocia?ilor/ac?ionarilor debitorului ?i de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hot?rârea judec?torului sindic de confirmare a planului de reorganizare.

Administratorul judiciar va depune o copie de pe planul de reorganizare propus de REAL COMPANY SRL la grefa Tribunalului ?i la Oficiul Registrului Comer?ului.

6.2.     Previziuni privind fluxul de numerar

Conform prevederilor art. 133 alin. 5 lit. b din Legea nr. 85/2014 planul de reorganizare trebuie s? prevad? sursele de finan?are ale acestuia, respectiv sursele necesare finan??rii continu?rii activit??ii ?i pl??ii datoriilor angajate prin tabelul creditorilor, a datoriilor n?scute în perioada de observa?ie ?i a datoriilor angajate în perioada curent?.

      Previziunea fluxurilor de numerar a fost realizat? ?inând cont de urm?toarele surse de finan?are :

-       în principal de încas?rile din activitatea curent?, la care s-au adaugat încas?rile obtinute  din valorificarea unor active non-core, precum ?i împrumuturi pe termen scurt pentru acoperirea eventualelor minusuri de trezorerie generate de încasarea cu întârziere a crean?elor curente de la clien?i sau alte imprumuturi.

Pl??ile din activitatea curent? cuprind pl??ile efectuate c?tre furnizori, salarii, obliga?ii fa?? de buget ?i dobânzile ?i comisioanele datorate pentru creditele bancare aflate în curs de derulare.

În vederea fundament?rii planului de reorganizare, au fost previzionate veniturile ?i cheltuielile societ??ii pentru o perioad? de 3(trei) ani (2023 - 2026).

Pentru întocmirea acestor situa?ii s-au avut în vedere:

-    O situa?ie cât mai real? a cheltuielilor curente, necesare societ??ii pe toat? durata planului de reorganizare;

-    Crean?ele se vor pl?ti conform programului de pl??i, din sume asupra c?rora avem convingerea c? le vom încasa.

Programul de plat? al crean?elor a fost conceput pe baza încas?rilor previzionate conform contractelor aflate în derulare, încheiate cu beneficiarii no?tri ?i pe baza activit??ii desf??urat? în anii preceden?i ?i ?inând cont de cre?terea num?rului de clien?i.

În realizarea previziunii fluxului de numerar s-au luat în considerare veniturile ce au fost realizate anterior de societate, posibilit??ile reale de cre?tere economic?, contractele aflate în derulare ?i cele ce vor fi încheiate în viitor, având în vedere colabor?rile neîntrerupte cu clien?ii societ??ii, ?i nu în ultimul rând baza tehnic? ?i preg?tirea personalului (Anexa nr. 2).

Având în vedere activitatea previzionat?, managementul societ??ii REAL COMPANY SRL va urm?ri realizarea veniturilor ?i încadrarea în cheltuielile programate prin bugetul de venituri ?i cheltuieli propus a fi realizat pe perioada de reorganizare, realizarea profitului net, a?a cum a fost previzionat.

Pe perioada planului de reorganizare întregul profit net se va repartiza pe surse proprii de finan?are necesare pl??ii sumelor c?tre creditori ?i nu se vor înregistra cheltuieli cu investi?iile, din cauza lipsei surselor proprii de finan?are pentru aceast? categorie de cheltuieli.

Principala sursa de finan?are a activit??ii curente prev?zut? în planul de reorganizare este generat? de continuarea activit??ii societ??ii, care va produce resursele necesare implement?rii m?surilor propuse în plan.

Fluxul de numerar previzionat pentru perioada reorganiz?rii, a fost prezentat în detaliu în Anexa nr. 2, corelat cu propunerea de efectuare anual? ?i trimestrial? a pl??ilor catre creditori.

Dac? compar?m sumele totale previzionate a fi încasate, cu sumele înscrise în graficul de pl??i, constatam c? în to?i cei trei ani ai planului de reorganizare societatea are posibilitatea de a onora obliga?iile asumate.

7.1.         CATEGORII DE CREAN?E, TRATAMENTUL CREAN?ELOR ?I PROGRAMUL DE PLAT? AL CREAN?ELOR

Categorii de crean?e

-    7.1.1. Categoriile de crean?e care NU sunt defavorizate în sensul legii:

Potrivit art. 139 alin.1 lit.E din legea insolven?ei, sunt considerate crean?e nedefavorizate numai acele crean?e pentru care planul de reorganizare prevede c? vor fi achitate în termen de 30 de zile de la confirmarea sa.

În acest sens, nicio categorie de crean?e nu poate fi considerat? ca fiind favorizat? prin prezentul plan.

7.1.2. Categoriile de crean?e defavorizate prin plan

Categoria de crean?e defavorizate este definit? de art. 5 pct.16 din Legea nr. 85/2014, ?i presupune cel pu?in una dintre modific?rile urm?toare pentru crean?ele categoriei respective:

a)     o reducere a cuantumului crean?ei ?i/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul era îndrept??it potrivit prezentei legi;

b)    o reducere a garan?iilor ori ree?alonarea pl??ilor în defavoarea creditorului, f?r? acordul expres al acestuia.

 

 

 

În acest sens, categoriile de crean?e defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare, potrivit legii, sunt urm?toarele categorii propuse pentru a vota planul de reorganizare:

-       Crean?ele care beneficiaz? de cauze de preferin??, prev?zute de art. 138 lit.a), s-a propus o ree?alonare a pl??ilor acestor crean?e diferit? de actele din care s-au n?scut, în defavoarea creditorilor ;

-       Crean?ele salariale, prev?zute de art. 138 lit.b, s-a propus o ree?alonare a pl??ilor acestor crean?e diferit? de actele din care s-au n?scut, în defavoarea creditorilor ;

-       Crean?ele bugetare, prev?zute de art. 138 lit.c, s-a propus o ree?alonare a pl??ilor acestor crean?e diferit? de actele din care s-au n?scut, în defavoarea creditorilor ;

-       Crean?ele creditorilor indispensabili, prev?zute de art. 138 lit.d), s-a prev?zut reducerea cuantumului crean?elor la care creditorii erau îndrept??i?i ;

-       Celelalte crean?e chirografare, prev?zute de art. 138 lit.e), s-a prev?zut reducerea cuantumului crean?elor la care creditorii erau îndrept??i?i.

Concluzionând, putem spune c? :

-       aceste categorii de crean?e defavorizate nu primesc mai mult decât crean?a înscris? în Tabelul definitiv de crean?e ;

-       categoriile de crean?e defavorizate nu primesc mai pu?in decât suma ce ar putea fi recuperat? în ipoteza falimentului, primind o sum? superioar? sau cel pu?in egal? valorii distribuite în ipoteza falimentului

-       gruparea în analitic a creditorilor pe fiecare din cele 5 categorii de crean?e, se reg?se?te în Anexa nr. 3 “Programul de plata“.

7.2.        Programul de plat? al crean?elor

Perioada pentru care este prev?zut programul de plat? al crean?elor, este de 3(trei) ani, socoti?i de la data confirm?rii planului de c?tre judec?torul-sindic. Programul de plat? al crean?elor este detaliat în Anexa 3 - parte integrant? a planului de reorganizare.

Programul de plat? al crean?elor reprezint?, conform defini?iei legale, tabelul de crean?e men?ionat în Planul de reorganizare constând în cuantumul sumelor pe care debitoul se oblig? s? le pl?teasc? creditorilor, prin raportare la Tabelul definitiv de crean?e ?i la fluxurile de numerar aferente planului, ?i care cuprinde:

a)     cuantumul sumelor datorate creditorilor conform Tabelului definitiv de crean?e pe care debitorul se oblig? s? le pl?teasc? acestora,

b)    termenele la care debitorul urmeaz? s? pl?teasc? aceste sume.

Distribuirile preconizate a fi realizate conform Programului de plat? respect? prevederile legii privind tratamentul corect ?i echitabil al tuturor crean?elor, men?ionând în mod expres tratamentul categoriilor de crean?e defavorizate.

În Programul de plat? au fost înregistrate  5 categorii de crean?e, structurate astfel:

-Crean?e garantate                                      16.321.397.97   lei

            -Crean?e bugetare                                              722,181,00   lei

              - Crean?e chirografare                                 15.419.606,02   lei

 

-

 

 

            - Crean?e indispensabili                                    137.816,43   lei

            - Crean?e salariale                                                 5.933,00   lei  

                TOTAL CREANTE                                 32.606.934,42   lei                     

           

Suma total? a crean?elor admise în Tabelul definitiv al crean?elor este de 32.606.934,42 lei, din care, prin plan s-a propus a fi pl?tit? suma de  32.606.934,42 lei înscris? în programul de plat? al crean?elor.

Rambursarea datoriilor înregistrate în Tabelul definitiv de crean?e al debitorului REAL COMPANY SRL, pe categorii de crean?e, va fi facut? astfel:

 

 

- Creditorii garanta?i vor primi 100% din valoarea crean?elor înscrise în tabel;

- Creditorii bugetari vor primi 100% din valoarea crean?elor înscrise în tabel;

- Creditorii chirografari vor primi 100% din valoarea crean?elor înscrise în tabel

- Creditorii idispensabili vor primi 100% din valoarea crean?elor înscrise în tabel;

- Creditorii salaria?i vor primi 100% din valoarea crean?elor înscrise în tabel;

 

În consecin??, ra?ionamentul ?i dimension?rile indicatorilor financiari, precum ?i structura programului de pl??i au pornit de la premisa c? plata datoriilor din tabel are la baz?, ca surse de finan?are, încas?rile din continuarea activit??ii ?i sporirea productivit??ii societ??ii debitoare, precum ?i încasarea crean?elor societ??ii ?i disponibilit??ile b?ne?ti existente.

În programul de pl??i, finalizarea acestor demersuri s-a estimat ca fiind posibil? (probabil?) începand cu trimestrul I al primului an al planului de reorganizare, pornind de la ideea ca activitatea debitorului va continua si va fi profitabila.

În cazul în care din activitatea desf??urat? debitorul va putea achita programul de pl??i anterior termenului estimat, plata creditorilor se va efectua în avans.

În situatia în care vor fi valorificate bunuri grevate de drepturi de preferin??, sumele încasate vor fi distribuite creditorilor respectivi, chiar ?i în avans.

Planul va fi implementat pe o perioad? de 36 luni (3 ani), cu pl??i anuale (Anexa nr.3).

          7.3  Plata remunera?iei administratorului judiciar

Potrivit prevederilor art. 140 alin 6 din Legea nr. 85/2014 programul de plati trebuie sa precizeze si cum va fi asigurata plata administratorului judiciar.

Pe perioada derul?rii planului de reorganizare administratorului judiciar va primi un onorariu fix în cuantum de 2.000 lei/lun? ( neplatitor TVA), plus onorariu de succes în sum? de 3% din sumele distribuite( neplatitor TVA), în cazul confirm?rii planului de reorganizare, pentru activitatea desf??urat?, potrivit dispozi?iilor prev. de art. 38 alin.1 ?i 2 din O.G. nr. 86/2006.

Sumele reprezentând onorariul administratorului judiciar au fost incluse în bugetul     de venituri ?i cheltuieli.

7.4   Simularea falimentului

           7.4.1 Compara?ie între sumele prev?zute a se pl?ti creditorilor prin planul de reorganizare ?i valoarea estimat? ce ar putea fi primit? de ace?tia în caz de faliment

Pornind de la scopul principal ?i intrinsec al unui plan de reorganizare de a îndestula creditorii într-o m?sur? mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urm? ipoteze are un rol de referin?? la elaborarea planului.

Desp?gubirile ce urmeaz? a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de crean?e, în compara?ie cu valoarea estimativ? ce ar putea fi primit? prin distribuire în caz de faliment, au fost determinate ?inând cont de prevederile art. 159 ?i art. 161 din Legea nr. 85/2014.

Astfel, conform art. 159 ?i art. 161 din Legea insolven?ei:

A. Fondurile ob?inute din vanzarea bunurilor ?i drepturilor din averea debitoarei, grevate, în favoarea creditorului, de cauze de preferin??, vor fi distribuite în urm?toarea ordine:

-          art. 159 alin.1 pct.1

Taxe, timbre ?i orice alte cheltuieli aferente vânz?rii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea ?i administrarea acestor bunuri, precum ?i cheltuielile avansate de creditor în cadrul procedurii de executare silit?, crean?ele furnizorilor de utilit??i n?scute ulterior deschiderii procedurii, în condi?iile art. 77, remunera?iile datorate la data distribuirii persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în condi?iile art. 57 alin. (2), art. 61 ?i 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea tuturor bunurilor din averea debitorului;

-          art. 159 alin.1 pct.2

crean?ele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferin?? n?scute în timpul procedurii de insolven??. Aceste crean?e cuprind capitalul, dobânzile, precum ?i alte accesorii, dup? caz;

-          art. 159 alin.1 pct.3

crean?ele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferin??, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, major?rile ?i penalit??ile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum ?i cele corespunz?toare art. 105 alin. (3) ?i art. 123 alin. (11) lit. a).

B.    În cazul falimentului, crean?ele se pl?tesc în urm?toarea ordine:

-          art. 161 pct.1

taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezentul titlu, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea ?i administrarea bunurilor din averea debitorului, pentru continuarea activit??ii, precum ?i pentru plata remunera?iilor persoanelor angajate potrivit prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 ?i 73, sub rezerva celor prev?zute la art. 140 alin. (6);

-          art. 161 pct.2

crean?ele provenind din finan??ri acordate potrivit art. 87 alin. (4);

-          art. 161 pct.3

crean?ele izvorâte din raporturi de munc?;

-          art. 161 pct.4

crean?ele rezultând din continuarea activit??ii debitorului dup? deschiderea procedurii, cele datorate cocontractan?ilor potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) ?i cele datorate ter?ilor dobânditori de bun?-credin?? sau subdobânditorilor care restituie averii debitorului bunurile ori contravaloarea acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. (2), respectiv ale art. 121 alin. (1);

-          art. 161 pct.5

crean?ele bugetare;

-          art. 161 pct.6

crean?ele reprezentând sumele datorate de c?tre debitor unor ter?i, în baza unor obliga?ii de între?inere, aloca?ii pentru minori sau de plat? a unor sume periodice destinate asigur?rii mijloacelor de existen??;

-          art. 161 pct.7

crean?ele reprezentând sumele stabilite de judec?torul-sindic pentru între?inerea debitorului ?i a familiei sale, dac? acesta este persoan? fizic?;

-          art. 161 pct.8

crean?ele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile ?i dobânzile aferente, cele rezultate din livr?ri de produse, prest?ri de servicii sau alte lucr?ri, din chirii, crean?ele corespunz?toare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obliga?iunile;

-          art. 161 pct.9

alte crean?e chirografare;

-          art. 161 pct.10

crean?ele subordonate, în urm?toarea ordine de preferin??:

-          a) crean?ele n?scute în patrimoniul ter?ilor dobânditori de reacredin?? ai bunurilor debitorului în temeiul art. 120 alin. (2), cele cuvenite subdobânditorilor de rea­credin?? în condi?iile art. 121 alin. (1), precum ?i creditele acordate persoanei juridice debitoare de c?tre un asociat sau ac?ionar de?inând cel pu?in 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea general? a asocia?ilor ori, dup? caz, de c?tre un membru al grupului de interes economic;

b) crean?ele izvorând din acte cu titlu gratuit.

În ipoteza în care fa?? de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, activitatea ar fi întrerupt? ?i activele societ??ii ar fi valorificate. În conformitate cu rapoartele de evaluare întocmite de exper?ii evaluatori independen?i, valoarea de lichidare a întregului patrimoniu al societ??ii REAL COMPANY SRL este de 27.882.714,00 Lei.

Activele societatii au fost evaluate de c?tre experti evaluatori independen?i - membri ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor, în urma evalu?rii rezultând urm?toarele valori de lichidare :

 

ACTIVE

-val. lichidare-

VALUTA

lei

TOTAL BUNURI IMOBILE

17.498.159,00

 

 

 

 

 

 TOTAL BUNURI MOBILE

10.384.555,00

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

27.882.714

 

Datoriile societ??ii, la data întocmirii planului de reorganizare, pot fi sintetizate astfel:

 

Crean?e   garantate - art. 159 alin.pct.3

16.321.397,97

Crean?e bugetare - art. 161 alin.5

722.181,00

Crean?e chirografare -art.161 alin.7,alin.9

 

15.419.606,02

Crean?e creditori indispensabilia art.161 alin.7

137.816,43

Crean?e salariale art.161 alin.3

5.933,00

Total

32.606.934,42

 

 

 

Determinarea valorii de lichidare a patrimoniului societ??ii ?i distribuirile, au fost simulate în felul urm?tor:

?     au fost calculate sumele rezultate în urma tuturor valorific?rilor, pe fiecare creditor garantat în parte;

?     fiecare creditor garantat a primit suma ob?inut? din valorificarea activelor aflate în propria garan?ie, diminuate pro-rata cu suma r?mas? neacoperit? din cheltuielile aferente procedurii;

?     valoarea de lichidare a bunurilor libere de sarcini aflate în patrimoniul REAL COMPANY SRL, reprezentând mijloace fixe - echipamentele ?i utilajele tehnologice, mobilier ?i obiectele de inventar;

?     disponibilit??ile b?ne?ti înregistrate în eviden?ele contabile la data de 31.12.2022 compuse din sold conturi curente deschise la BRD.

Valoarea estimat? de lichidare a activului  este în cuantum de 27.882.714,00 lei. Data de referin?? a simul?rii falimentului este 31.12.2022, având la baz? evaluarea activelor imobilizate, stocurilor ?i contractelor comerciale. Pentru comparabilitatea ?i relevan?a datelor s-a efectuat simularea falimentului la data de referin?? a evalu?rilor întocmite de evaluatorul  independent autorizat EPI,EBM,EI-ANEVAR CARLAONT RAUL CONSTANTIN pentru bunuri mobile  ?i evaluatorul autorizat OGREZEANU ADRIANA pentru bunuri imobile.

Respectându-se prevederile art. 159 ?i art. 161 din Legea nr. 85/2014, din valoarea total? a sumelor ob?inute în ipoteza lichid?rii patrimoniului societ??ii:

 

-Creditorii garanta?i afla?i sub inciden?a art.159 pct.3 care de?in crean?e în valoare de 16.321.397,97 lei ar beneficia de distribuiri de sume în procent de 100% din totalul crean?ei.

-Creditorii bugetari afla?i sub inciden?a art. 161 pct.5 care de?in crean?e în valoare de 722.181,00 lei ar beneficia de distribuiri de sume în procent de 100% din totalul crean?ei de?inute. Ace?tia ?i-ar recupera crean?ele cu prioritate din bunurile libere de sarcini.

-Creditorii chirografari afla?i sub inciden?a art. 161 pct.9 care de?in crean?e în valoare de 15.419.606,02 lei, ar beneficia de distribuiri de sume în procent de 85,51%.

-Creditorii indispensabili afla?i sub inciden?a art. 161 pct7 care de?in crean?e în valoare de 137.816,43 lei ar beneficia de distribuiri de sume în procent de 100% din totalul crean?ei.

-Creditorii salaria?i afla?i sub inciden?a art. 161 pct.3 care de?in crean?e în valoare de 5.933,00 lei ar beneficia de distribuiri de sume în procent de 100% din totalul crean?ei.

În vederea determin?rii sumelor ce urmeaz? a fi distribuite creditorilor într-o ipotetic? procedur? de faliment, s-a luat în considerare suma reprezentând costuri aferente procedurii de faliment: onorariul fix ?i variabil al lichidatorului judiciar ce urmeaz? a fi desemnat în aceast? calitate, procentul de 2% contribu?ie la UNPIR, servicii de contabilitate, juridic, administrativ efectuate de salaria?i în perioada de faliment, taxe ?i impozite locale, alte cheltuieli de conservare a activelor: paz?, asigurare, utilit??i, arhivare, impozite, etc., ce se vor na?te pe parcurs. Perioada de derulare a procedurii de faliment a fost estimat? a se întinde pe o perioad? de 60 luni, cheltuielile de procedur? fiind estimate la perioada de timp anterior men?ionat?.

În estimarea cheltuielilor de procedur? s-au avut în vedere : costurile lunare actuale cu paza, costurile cu serviciile de evaluare la acela?i nivel ca cel din perioada de observa?ie, costurile lunare fixe exclusiv taxele ?i paza, la acela?i nivel din 2022, estimarea volumului arhivei raportat la costul per metru liniar din prezent ?i estimarea unor cheltuieli neprev?zute din valoarea de lichidare a activului.

În concluzie, procentul estimat de acoperire a masei credale într-o procedur? de faliment este de 85,51 %, raportat la totalul masei credale a societ??ii.

În ipoteza în care planul de reorganizare nu ar fi aprobat ?i confirmat, iar societatea ar intra în procedura falimentului, valoarea estimat? a se încasa în caz de faliment de 27.882.714,00 lei ?i s-ar utiliza pentru cheltuieli ?i distribuiri c?tre creditori, conform tabelului de mai jos, comparativ cu sumele pe care le-ar încasa creditorii în perioada reorganiz?rii:

1.    Valoare de lichidare a activelor este de 27.882.714,00 lei;

Total valoare estimata a se încasa în caz de faliment: 27.882.714,00 lei

C?tre creditori s-ar distribui în caz de faliment suma de 27.882.714,00 lei.

 

Prezent?m în cele ce urmeaz? estimarea sumelor care s-ar primi în caz de faliment pe fiecare creditor în parte, precum ?i sumele propuse a se achita prin plan:

 

TABEL DEFINITIV AL CREANTELOR DEBITOAREI REAL COMPANY S.R.L.

-REVIZUIT-

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-04.12.2020

Nr.

Crt

                   Creditori

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

DISTRIBUIRI %

IN CAZ DE FALIMENT

SE ACHITA IN PLAN

 

GARANTATI

 

 

 

 

1

CEC BANK S.A.

6.133.284,01

3.022.613,33

943.826,82

4.549.198,50

14.648.922,66-3.033.869,71

11.615.052,95-2.100.000

9.515.052,95-4.077.928,38

5.437.124,57-

327.524,68

5.109.599,89

Art.159 alin.(1) pct.3

100%

100%

2

SHAWU KAIS

 

 

2.000.000

Art.159 alin.(1) pct.3

100%

100%

3

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN SA

2.100.000+

4.077.928,38

6.177.928,38

Art.159 alin.(1) pct.3

100%

100%

4

STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR

3.033.869,70

 

Art.159 alin.(1) pct.3

100%

100%

 

TOTAL I

16.321.397,97

 

 

 

 

BUGETARI

 

 

 

 

5

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI-A.J.F.P. IALOMITA

320.317

15.400

335.717

 

 

Art.161 pct.5

100%

100%

6

COMUNA GRINDU

340.814

Art.161 pct.5

100%

100%

7

COMUNA SFINTU GHEORGHE

43.000

Art.161 pct.5

 

100%

100%

8

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

2.650

 

Art.161 pct.5

100%

100%

 

TOTAL II

722.181

 

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

9

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

131,65

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

10

MACH DRUBEZ A.S.

344.020,39

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

11

ICA RESEARCH&DEVELOPMENT SRL

1.516,45

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

12

MIXAJ COM SRL

10.443,13

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

13

AROMINT TRADE COMPANY SRL

8.833,76

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

14

OPPORTUNITYS SRL

41.776,69

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

15

LABEURO SRL

1.049.778,87

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

16

FARM FRESH SRL

41.258,43

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

17

AVIGAB SRL

6.783.644,06

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

18

FARMAVET S.A.

2.021,25

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

19

DS SMITH PACKAGING GHIMBAV SRL

4.702,36

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

20

CARTEL SRL

117.575,77

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

21

ALTEXIM SRL

85.898,20

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

22

EWALUER SRL

3.570

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

23

EENGI-RRYS SRL

1.200

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

24

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA SRL

62.249,80

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

25

DENTAS ROMANIA SRL

2.522,88

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

26

GEBRAEL GEBRAEL

63.383,51

Art.161 pct.9

85,51%

85,51%

27

MAXOLL SRL

3.795,42

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

28

AGRISOL INTERNATIONAL RO SRL

22.170,94

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

29

LIAHARENSKY PODNIK NITRA A.S.

201.738,90

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

30

VETERIN DISTRIBUTION SRL

0

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

31

KANDIA DULCE S.A.

 

826.981,23

Art.161 pct.7

85,51%

85,51%

32

GEBRAEL GAYELLE

5.412.124,90

Art.161 pct.9

85,51%

85,51%

33

GEBRAEL RICHARD

8.247,61

Art.161 pct.9

85,51%

85,51%

34

GEBRAEL EDGARD

320.019,82

Art.161 pct.12

85,51%

85,51%

 

TOTAL III

15.419.606,02

 

 

 

 

CREDITORI INDISPENSABILI

 

 

 

 

35

ENGIE ROMANIA SA

49.661,69

Art.161 pct.7

100%

100%

36

SHAWU KAIS

 

75.000

Art.161 pct 7

100%

100%

37

PREMIER ENERGY SRL

12.072,19

Art.161 pct.7

100%

100%

38

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-IALOMITA

1.082,55

Art.161 pct.7

100%

100%

 

TOTAL IV

137.816,43

 

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

39

SALARIATI

5.933