STEFAN LCA SRL-IN INSOLVENTA

2012-10-10


STEFAN LCA SRL-IN INSOLVENTA

Nr.428/20.10.2023

 

 

 

NOTIFICAREA DESCHIDERII

PROCEDURII SIMPLIFICATE A INSOLVENTEI

 

 

 

 

1. Date privind dosarul: Nr.1102/98/2023, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, Judec?tor sindic Iancu Mioara.

2. Arhiva/registratura instan?ei: Slobozia, bd.Cosminului, nr.12, Ialomita, num?r de telefon 0243.236952,  programul arhivei/registraturii instan?ei : 8:30-12:30.

2.1. Debitor : ?TEFAN LCA S.R.L., cu sediul in mun.Urziceni, str.Ion Creanga nr.1, bl.CD4, sc.A, et.1, ap.5, jud. Ialomi?a, Cod de identificare fiscal? 43209060, num?r de ordine în registrul comer?ului J21/453/2020.

2.2. Administrator special al debitorului  : nu este desemnat.

3. Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolven?ei : la cerere.

4. Lichidator judiciar : Euroial Insol I.P.U.R.L., cod de identificare fiscal?  27289262, sediu profesional in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab nr.16, bl.B3, parter, jude? Ialomita, atestat UNPIR RFO II0480, tel/fax 0040-243-273761, mobil 0721/367.804, e-mail, cabavstroe@yahoo.com, web-site www.euroialinsol.ro.

5. Subscrisa Euroial Insol I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ?TEFAN LCA S.R.L., conform incheierii din data de 06.10.2023 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr.1102/98/2023, în baza temeiul art.100 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa

NOTIFIC?

7. Deschiderea procedurii insolven?ei împotriva debitorului ?TEFAN LCA S.R.L. prin incheierea din data de 06/10/2023 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, sec?ia civila, în dosarul 1102/98/2023.

7.1. Debitorul  are obliga?ia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s? depun? la dosarul cauzei documentele prev?zute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolven?ei.

7.2. Creditorii debitorului ?TEFAN LCA S.R.L. trebuie s? procedeze la înscrierea la masa credal? a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a crean?ei în condi?iile urm?toare:

 

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean?ei

Termenul limit? pentru înregistrarea cererii de admitere a crean?elor în tabelul preliminar al crean?elor este 04/12/2023;

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a crean?ei pân? la termenul men?ionat atrage dec?derea din drepturi privind crean?a/crean?ele de?inute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentin?a de intrare in faliment:

Termenul limit? pentru verificarea crean?elor, întocmirea, afi?area ?i comunicarea tabelului preliminar al crean?elor este 20/12/2023;

Termenul pentru solutionarea eventualelor contesta?ii formulate împotriva tabelului preliminar al crean?elor si pentru afi?area tabelului definitiv al crean?elor este 19/01/2024.

Creditorii pot formula opozitii impotriva deschiderii procedurii in termen de 10 zile de la primirea prezentei notificari.

Termenul limita de depunere de catre creditori a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii notificarii;

Termenul de solutionare a opozitiilor este de cel mult 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora;

 

Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 27.12.2023, la sediul lichidatorului, ora 15:00, avand ca ordine de zi prezentarea raportului privind cauzele si imprejurarile aparitiei starii de insolventa, desemnarea Comitetului Creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, in caz de confirmare onorariul propus va fi de 7.000 lei/ fara TVA, pe toata durata procedurii.

 

8. Deschiderea procedurii de insolventa se notific? Oficiului registrului comer?ului de pe lâng? Tribunalul Ialomita pentru efectuarea men?iunii.

 

INFORMA?II SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credal? este necesar s? se completeze ?i s? se transmit? la Tribunal „Cererea de înscriere a crean?ei în tabelul preliminar” cu  respectarea dispozi?iilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedura insolven?ei.

? Cererea de înscrierea crean?ei în tabelul preliminar va fi înso?it? de documentele justificative ale crean?ei ?i actele care atest? constituirea de garan?ii, în copii certificate.

? Cererea de înscriere a crean?ei ?i documentele care o înso?esc vor fi depuse la dosar sau transmise prin po?t? pe adresa instan?ei,  în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar ?i unul pentru a r?mâne la dosar, cu men?iunea c? exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin po?t?.

? Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea depusa la tribunal va fi înso?it? de dovada pl??ii taxei judiciare de timbru în sum? de 200 lei .

5. Creditorii sunt rugati sa inscrie in cerere nr.de fax sau adresa de mail pentru simplificarea procedurii de comunicare a actelor intocmite de lichidatorul judiciar.

6.Debitoarea va comunica numele si adresa persoanei care sa indeplineasca functia de administrator special, asa cum este prevazuta de disp.art.5 pct.4 si art.52 din Legea nr.85/2014.

 

Restric?ii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspend? toate ac?iunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea crean?elor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolven?ei).

 

 

 

Lichidator judiciar provizoriu

EUROIAL INSOL IPURL

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]