AGROLIB SMART INTERNATIONAL SRL-IN INSOLVENTA

2011-12-27


AGROLIB SMART INTERNATIONAL SRL-IN INSOLVENTA

NOTIFICARE PRIVIND

DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE DE INSOLVEN??

 

 

 

        Nr.: 143

        Data emiterii : 10.04.2023

 

 

 

1. Date privind dosarul: Nr.820/98/2022, aflat pe rolulTribunalul Ialomita, Sec?ia Comerciala, Judecator sindic .

2. Arhiva/registratura instan?ei: Tribunalul Ialomita, mun.Slobozia, bd.Cosminului, nr.12, Ialomita, num?r de telefon 0243/236.952, fax 0243/232.266, programul arhivei/registraturii instan?ei : 8:30-12:30.

2.1. Debitor : AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L., Cod Unic de Inregistrare 32905130, cu sediul in Sat Malu, Comuna Sfîntu Gheorghe, str.Fermei, nr.12, jud.Ialomi?a, Num?r de ordine în registrul comer?ului J21/430/2014.

2.2. Administrator special al debitorului  : nedesemnat.

3. Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolven?ei : la cererea creditoarei YANLUC COMPANY SRL.

4. Administrator judiciar provizoriu: Euroial Insol I.P.U.R.L., cod de identificare fiscal? 27289262, sediu profesional in mun. Slobozia, str.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jude? Ialomita, atestat UNPIR RFO II0480, tel/fax 0040-243-273761, mobil 0721/367.804, e-mail, cabavstroe@yahoo.com, web-site www.euroialinsol.ro.

5. Subscrisa Euroial Insol I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L., conform hotararii din data de 07.04.2023 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr. 820/98/2022, în temeiul art.100 raportat la art.71 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei

NOTIFIC?

7. Deschiderea procedurii insolven?ei împotriva debitorului AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L. prin încheierea din data de 07.04.2023 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr. 820/98/2023.

7.1. Debitorul AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L. are obliga?ia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s? depun? la dosarul cauzei documentele prev?zute la art.67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa.

7.2. Creditorii debitorului AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L. trebuie s? procedeze la înscrierea la masa credal? a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a crean?ei în condi?iile urm?toare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean?ei

Termenul limit? pentru înregistrarea cererii de admitere a crean?elor în tabelul preliminar al crean?elor este 22/05/2023;

În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a crean?ei pân? la termenul men?ionat atrage dec?derea din drepturi privind crean?a/crean?ele pe care le de?ineti împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii:

Termenul limit? pentru verificarea crean?elor, întocmirea, afi?area ?i comunicarea tabelului preliminar al crean?elor este 12/06/2023;

Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii cu privire la creante si pentru definitivarea tabelului  crean?elor este 06/07/2023.

Potrivit art.71 alin.2 din Legea nr.85/2014, creditorii pot formula opozitii impotriva deschiderii procedurii in termen de 10 zile de la primirea notificarii emise de catre administrator judiciar provizoriu.

 

Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 19.06.2023, la sediul administratorului judiciar, ora 13:00, avand ca ordine de zi prezentarea raportului privind cauzele si imprejurarile care au condus la aparitia insolventei debitorului, desemnarea Comitetului Creditorilor, confirmarea administratorului judiciar si stabilirea onorariului, propunerea fiind de 2.000 lei/luna, stabilit? prin hot?rârea judec?torului sindic.

8. Deschiderea procedurii de insolventa se notific? Oficiului registrului comer?ului de pe lâng? Tribunalul Ialomita pentru efectuarea men?iunii.

 

INFORMA?II SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credal? este necesar s? se completeze ?i s? se transmit? la Tribunal „Cererea de înscriere a crean?ei în tabelul preliminar” cu  respectarea dispozi?iilor art. 104 alin(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa.

? Cererea de înscrierea crean?ei în tabelul preliminar va fi înso?it? de documentele justificative ale crean?ei ?i actele care atest? constituirea de garan?ii, în copii certificate.

? Cererea de înscriere a crean?ei ?i documentele care o înso?esc vor fi depuse la dosar sau transmise prin po?t? pe adresa instan?ei,  în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar ?i unul pentru a r?mâne la dosar, cu men?iunea c? exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin po?t?.

? Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea depusa la tribunal va fi înso?it? de dovada pl??ii taxei judiciare de timbru în sum? de 200 lei .

5. Creditorii sunt rugati sa inscrie in cerere nr.de fax sau adresa de mail pentru simplificarea procedurii de comunicare a actelor intocmite de administratorul judiciar.

6.Debitoarea va comunica numele si adresa persoanei care sa indeplineasca functia de administrator special, asa cum este prevazuta de disp.art.art.5 pct.4 si art.52 din Legea nr.85/2014.

 

Restric?ii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspend? toate ac?iunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea crean?elor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa).

 

 

Administrator judiciar provizoriu

EUROIAL INSOL IPURL


EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.222/03.07.2023

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                               Debitoare: AGROLIB SMART                            

JUDECATOR SINDIC                                                                  INTERNATIONAL S.R.L

Dosar nr.820/98/2022

Termen: 07.07.2023

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                        

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE ADMINISTRATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

La data de 07.04.2023, a fost deschisa procedura generala a insolventei debitoarei. Dupa aceasta data, au fost emise notificarile c?tre creditorii cunoscu?i in vederea depunerii creantelor. In urma verificarii creantelor, a fost intocmit tabelul preliminar al creditorilor, apoi tabelul preliminar revizuit al creditorilor, comunicate spre publicare in BPI.

 

De asemenea, a fost intocmit raportul privind cauzele si imprejurarile ajungerii debitoarei in insolventa, un extras din acesta fiind transmis spre publicare in BPI.

 

La data de 19.06.2023, a avut loc sedinta Adunarii Creditorilor, convocata prin hotararea de deschidere a procedurii, in urma careia s-a luat act de raportul privind cauzele si imprejurarile ajungerii debitoarei in insolventa si s-a hotarat ca atribu?iile Comitetului Creditorilor sa fie exercitate de Adunarea Creditorilor. A fost confirmat administratorul judiciar, cu un onorariu de 2.000 lei/luna (fara TVA), pe toata durata procedurii.

 

Am preg?tit activitatea de inventariere a bunurilor din patrimoniul debitoarei, bunuri care fac parte din clasa 200, listele de inventariere urmând a fi depuse. De asemenea, am început demersuri pentru deschiderea unui cont bancar colector la Libra Internet Bank SA.

In perioada de observatie, am primit de la debitoare: balanta de verificare la 31.03.2023, situatiile financiare anuale pentru anii 2021 si 2022, registrul imobilizarilor, actul constitutiv si contractul de vanzare-cump?rare pentru ferma de?inut? de debitoare, în suprafa?? de 139.727 mp, activ situat in comuna Sfintu Gheorghe, sat Malu, jud.Ialomita. Am solicitat si alte documente administratorului debitoarei si contabilei societ??ii, îns? pân? la aceast? dat? un am primit toate actele contabile solicitate ?i informa?iile necesare unei analize complete a situa?iei economice a debitoarei.  

 

În urma discu?iilor purtate cu administratorul social al debitoarei, acesta ?i-a exprimat inten?ia de a depune un plan de reorganizare. În acela?i timp, am primit o copie a hot?rârii Adun?rii Generale a Asocia?ilor din data de 17.04.2023, prin care a fost desemnat în calitate de administrator special dl. Atebar Rajib Ali Melod.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

 

                           2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi intreprinse masuri pentru asigurarea continuarii activitatii debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, in conformitate cu dispozitiile art.87 din lege.

 

Va fi definitivat tabelul preliminar al creantelor, dupa care va curge termenul de depunere a planului de reorganizare.

 

Ca urmare, solicitam prelungirea perioadei de observatie, in vederea parcurgerii procedurii de intocmire, depunere si aprobare a planului de reorganizare.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

-

-

-

-

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 2.000 lei/luna, fara TVA, pe toata durata procedurii, iar pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

III.ALTE MENTIUNI       

          

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp. art.59 , eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic  in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare in BPI la data de 03.07.2023.

 

 

 

Administrator judiciar  

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe


Nr.229/06.07.2023

 

TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.820/98/2022

 

TABEL DEFINITIV AL CREANTELOR DEBITOAREI AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L.

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-07.04.2023

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

categ

total

 

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

1.

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA

Slobozia, bd.Matei Basarab nr.14, jud.Ialomita

136.667

136.667

Art.161 pct.5

48,91

7,78

 

2.

COMUNA SFANTU GHEORGHE

Com.Sfantu Gheorghe, str.Principala nr.36

142.768

142.768

Art.161 pct.5

51,09

8,13

 

 

TOTAL I

 

279.435

279.435

 

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

3.

YANLUC COMPANY SRL

Slobozia, str.Gheorghe Folescu nr.19, jud.Ialomita

1.410.941,48

1.410.941,48

Art.161 pct.8

100

80,34

 

 

TOTAL ll

 

1.410.941,48

1.410.941,48

 

100

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

 

 

 

4.

SALARIATI

 

65.786

65.786

Art.161 pct.3

100

3,75

 

 

TOTAL III

 

65.786

65.786

 

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

1.756.162,48

1.756.162,48

 

 

100

 

 

                                                                                                                              Administrator judiciar                                                                                                                                                                                               Euroial Insol IPURL

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]