AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.346/23.08.2023

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                   DEBITOARE: AGROFAM TRADING S.R.L.                                         

JUDECATOR SINDIC                                                            <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.2457/98/2016

Termen: 01.09.2023

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN  CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? am urm?rit încasarea pre?ului pentru ultimele bunuri valorificate în ?edin?a de licita?ie public? din data de 26.05.2023, pentru care s-a incasat avansul. Pân? la data redact?rii raportullui, pre?ul nu a fost încasat. Termenul acordat pentru plata integral? a pre?ului se împline?te la finele lunii august. Din discu?iile purtate cu adjudecatarul, a rezultat c? în zilele urm?toare plata pre?ului va fi efectuat? în întregime.

 

Pentru l?murirea situa?iei juridice a crean?elor comune înscrise în tabelele debitoarelor Agrofam Trading SRL, Agrofam Holding SRL ?i Agrofam Prod SRL, pentru evitarea distribuirilor duble, am purtat coresponden?? cu b?ncile creditoare.  Astfel, Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA ne-a comunicat faptul c? î?i men?ine declara?ia de creant? în valoare de 5.350.000 lei, sub condi?ie suspensiv?, precum ?i crean?a în valoare de 382.059,80 lei. Creditoarea First Bank SA (continuatoarea Piraeus Bank SA) ne-a comunicat c? nu figureaz? cu crean??, întrucât debitorul principal a fost cesionat.

 

În urma acestor preciz?ri, am reactualizat tabelul creditorilor, pe care l-am anexat prezentului raport.  

 

Prin adresa nr.1042/23.06.2023, creditoarea Agrofam Holding SRL ?i societatea Alisa Land Property SRL au formulat o cerere comun? prin care au invocat intervenirea atât a subroga?iei legale, cât ?i a celei conven?ionale, cu consecin?a înscrierii în tabelul creditorilor a dlui. Poienaru ?tefan, cu o crean?? în valoare de 6.355.137 lei. În motivarea acestei cereri comune, s-a ar?tat c? în procedura de reorganizare a societ??ii Agrofam Holding SRL, au fost achitate crean?e în valoare de 6.355.137 lei, debitor principal fiind Agrofam Trading SRL. Drept urmare, a intervenit subroga?ia legal?, în sensul c? Agrofam Holding SRL ar trebui s? se înscrie la masa creditorilor Agrofam Trading SRL. În acela?i timp, se sus?ine c? între Alisa Land Property SRL ?i dl.Poienaru ?tefan a fost încheiat contractul de vânzare de p?r?i sociale sub condi?ie suspensiv? nr.531/11.04.2022, iar în baza acestui contract a intervenit subroga?ia conven?ional?, în sensul c? pl??ile efectuate pentru datoriile societ??ii Agrofam Holding SRL se imput? asupra pre?ului p?r?ilor sociale, iar vânz?torul acestora, dl.Poienaru ?tefan, este îndrept??it s? se înscrie în tabelul creditorilor debitoarei Agrofam Trading SRL, pentru recuperarea sumelor imputate asupra pre?ului p?r?ilor sociale. Având în vedere c? noi nu putem înscrie din oficiu un creditor în tabelul creditorilor, func?ionând principiul disponibilit??ii, am solicitat puncte de vedere atât creditoarei Agrofam Holding SRL, prin care am ar?tat c? putem înscrie crean?a sa, în valoare de 6.355.137 lei, ca urmare a subroga?iei legale, cât ?i dlui.Poienaru ?tefan, dac? consider? c? a intervenit subroga?ia conven?ional?. Creditoarea Agrofam Holding SRL nu ne-a mai comunicat un alt punct de vedere ori o cerere de înscriere în tabelul creditorilor, iar dl.Poienaru ?tefan ne-a comunicat faptul c? nu este de acord cu subroga?ia conven?ional?, fiind vorba doar despre subroga?ia legal? a creditoarei Agrofam Holding SRL, care ar trebui înscris? în tabelul creditorilor debitoarei Agrofam Trading SRL.

 

Ca urmare, în lipsa unor cereri exprese pentru înscrierea crean?elor în tabelul creditorilor de la cei doi prezumtivi creditori, Agrofam Holding SRL ?i dl.Poienaru ?tefan, nu am admis solicitarea creditoarei Agrofam Holding SRL de înscriere în tabelul creditorilor a dlui.Poienaru ?tefan, prin subroga?ie conven?ional?.

 

În leg?tur? cu cererea de plat? formulat? de doamna Cuciureanu Paulica-Gabriela, am comunicat m?sura dispus? prin adresa depus? la tribunal, în sensul c? am considerat c? aceasta este justificat?, sens în care va fi pl?tit? cu prioritate, f?r? înscriere în tabelul creditorilor.  

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urm?ri încasarea pre?ului de la adjudecatarul bunurilor debitoarei, dup? care vom transfera dreptul de proprietate c?tre adjudecatar.

 

Va fi întocmit planul de distribuire a fondurilor ob?inute din valorificarea bunurilor ?i recuperarea crean?elor.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Chit.80/27.06.2023

600

Plata servicii contabile aprilie-iunie 2023

 

2

OP/29.06.2023

100

Plata c/v token

 

 

Soldul contului colector la data de 31.07.2023 era de 4.111.522,97 lei.

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor din data de 29.11.2022 la suma de 1.500 lei/luna si 5% din sumele ce vor fi distribuite creditorilor.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 23.08.2023.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 

 TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.2457/98/2016

Nr.345/23.08.2023

 

 

TABEL DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREANTELOR DEBITOAREI  AGROFAM TRADING S.R.L.

-REVIZUIT AUGUST 2023-

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii de faliment-15.06.2018

 

 

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in urma verificarii

-lei-

      

Creanta ramasa dupa distribuire/

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

inlocuire

categ

total

 

GARANTATI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

Ploiesti, str.Aurel Vlaicu, nr.22

0244/593906

725.928

725.928

 

725.928-

97.133,05

49.906,72

578.888,23

Art.159 pct.3

100

3,76

 

 

TOTAL I

 

725.928

725.928

578.888,23

 

100

 

 

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

Ploiesti, str.Aurel Vlaicu, nr.22

0244/593906

1.003.579

1.003.579

845.521,59

Art.161 pct.5

67,93

5,48

 

3.

MUNICIPIUL FETESTI

Fetesti, str.Calarasi nr.595, bl.CF3, sc.A

20.213,12

20.213,12

17.029,68

Art.161 pct.5

1,37

0,11

 

4.

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN S.A.

(CEC BANK +AGROFAM PROD SRL)

Bucuresti, str.Occidentului, nr.5, sector 1, suport@fgcr.ro

office@fgcr.ro

5.350.000

5.350.000

 

5.350.000

Art.161 pct.5

0

0

Sub conditie suspensiv?

(achitare credit CEC)

 

5.

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN S.A.

(BRD  S.A.)

Bucuresti, str.Occidentului, nr.5, sector 1, , suport@fgcr.ro

office@fgcr.ro

1.600.000

1.600.000

382.059,80

Art.161 pct.5

30,70

2,48

 

 

TOTAL II

 

7.973.792,12

7.973.792,12

6.594.611,07

 

 

 

 

 

TOTAL II (cu drept de vot si distribuire)

 

 

 

1.244.611,07

 

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Buzau, str.Unirii, bl.13 AB, jud.Buzau, fax 0238/411750

16,08

1.046.556,08

 

1.046.556,08

 

3.137,83 lei

491,42 lei

(99,34 eur)

Art.161 pct.8

0,05

0,02

 

7.

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  S.A.

Calarasi, str.Flacara nr.65, jud Calarasi, office@beclea-mituca.ro

708.312,37

708.312,37

316.314,52

Art.161 pct.8

4,23

2,05

 

8.

PLANTAGRO COM  S.R.L.

Vaslui, str.Soseaua Nationala, nr.28, jud.Vaslui, fax. 0235.313.159

270.010

270.010

270.010

Art.161 pct.8

3,61

1,75

 

9.

BUNGE ROMANIA S.R.L.

Bucuresti, sector 2, str. Barbu Vacarescu nr.201, et.13, biroul nr.2, 021.305.32.02.

29.576,95

29.576,95

29.576,95

Art.161 pct.8

0,40

0,19

 

10.

PATRIA BANK S.A. 

(BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.)

Slobozia, str.Matei Basarab, bl.D4, sc.A, parter, radu.geaboc@patriabank.ro

1.240.669,62

1.240.669,62

126.543,78

Art.161 pct.8

1,69

0,82

 

11.

EULER HERMES S.A.

(SC FIRST INVESTEMENT MANAGEMENT SRL- balanta)

Bucuresti, Piata Romana nr.1, ap.,2, sector 1,

office@lawyer-contact.ro

135.000

99.244,39

99.244,39

Art.161 pct.8

1,33

0,6437

Creanta admisa in parte

12.

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

RUTIERE S.A.

Constanta, str.Prelungirea Traian, jud.Constanta

net@drdpct.ro

10.279,82

10.279,82

10.279,82

Art.161 pct.8

0,14

0,06

 

13.

ROROM TOTAL MARKET S.R.L.

Bucuresti, str.Preciziei nr.1, et.4, sector 6, URBAN&ASOCIATII SRL

021.3115330/31

secretariat@urbansiasociatii.ro

21.645,27

12.126,21

12.126,21

Art.161 pct.8

0,16

0,08

Creanta admisa in parte

14.

POIENARU STEFAN

 

228.109,30

228.109,30

228.109,30

Art.161 pct.8

3,05

1,48

 

15.

AGROFAM  UNIREA S.R.L.

Fetesti, str.Rozmarin, bl.Z29, ap.5, et.2, 0243.362.951

agrofam2005@yahoo.com

2.298.473

2.298.473

2.298.473

Art.161 pct.8

30,70

14,91

 

16.

AGROFAM COM S.R.L.

 

 

Fetesti, str.Rozmarin, bl.Z29, 0243.362.951

agrofam2005@yahoo.com

3.190.580,58

3.190.580,58

3.190.580,58

Art.161 pct.8

42,62

20,70

 

17.

VALEANU TRAICU MARIA ECATERINA

 

 

 

142.550

142.550

142.550

Art.161 pct.9

1,90

0,93

 

18.

P.F. VALEANU CORNELIU

Gruiu, jud.Ilfov

421.029,17

421.029,17

421.029,17

Art.161 pct.8

5,62

2,73

 

19.

B.E.J. COJOCARU BOGDAN MIHAI

Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr.17, et.1, ap.8, sect.1

021.31.41.908

18.229,81

18.229,81

18.229,81

Art.161 pct.8

0,24

0,12

 

20.

AGROFAM HOLDING SRL-IN INSOLVENTA

Fetesti, Aleea Rozmarin, Vila Z29, ap.1-4, Ialomita

120.378,24

 

120.378,24

 

120.378,24

Art.161 pct.8

1,61

0,78

 

21.

I.I. ANGHELACHE BOGDAN CALIN (ANGHELACHE BOGDAN CALIN )

Slobozia, bd.Unirii, bl.E 15, sc.B, ap.3, av.Ciuperca Aurelia 0243.231122

6.500

6.137,22

6.137,22

Art.161 pct.8

0,08

0,04

Creanta admisa in parte

22.

LUBEXPERT ROMANIA S.R.L.

Satu Mare, Parc Industrial Sud nr.2, av.Oprea Mariana, sandaoprea2@yahoo.com

11.564,67

11.564,67

11.564,67

Art.161 pct.8

0,15

0,08

 

23.

IVAN IONEL

 

 

 

 

7.748,80

7.748,80

7.748,80

Art.161 pct.9

0,10

0,05

 

24.

I.F. IABA CATALIN MIHAIL

Viziru, jud.Braila, tel.0239.666.351

catvizana@yahoo.com

173.780,20

173.780,20

173.780,20

Art.161 pct.9

2,32

1,13

 

 

TOTAL III

 

10.080.993,88

10.035.356,43

7.486.305,91

(99,34 eur)

 

100

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

SALARIATI

 

193.741

 

193.741

 

0

Art.161 pct.3

0

0

 

 

TOTAL IV

 

193.741

 

193.741

 

0

 

0

 

 

 

ASOCIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

POIENARU STEFAN

 

6.106.456,56

6.106.456,56

6.106.456,56

Art.161 pct.10

lit.a)

100

39,61

 

 

TOTAL V

 

6.106.456,56

6.106.456,56

6.106.456,56

 

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

25.080.911,56

25.035.274,11

15.416.261,77

 

 

100

 

                                                        

                                                                                                                       Lichidator judiciar                                                                                                                                                                                                    Euroial Insol IPURL

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]